Meer Rendement uit R&D - Eindrapport

Nederlandse Life Sciences en Medische Technologie

Meer rendement uit R&D

H.W. Volberda, J.P. Jansen en V. van de Vrande

2008

68 pagina’s

Uit de studie ‘Meer Rendement uit R&D’ blijkt dat de investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) in de sector van medische producten (life sciences en medische technologie) flink zijn gestegen. Het totaal aan R&D investeringen binnen deze sector is inmiddels bijna één miljard euro per jaar. Ondanks deze goede uitgangspositie is de innovatiekracht achter gebleven bij andere sectoren. Volgens projectleider van het onderzoek Justin Jansen is de omzet die wordt behaald uit nieuwe producten relatief laag. “Slechts 14-15% van de omzet komt voort uit producten die in de afgelopen drie jaar zijn ontwikkeld. Dit ondermijnt het lange termijnsucces. Zeker gezien het feit dat het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor ziektebeelden en het creëren van vooruitstrevende hulpmiddelen de bedrijfsresultaten in sterke mate vergroten”.

Binnen de sectoren van medische producten wordt ongeveer 30% van het innovatiesucces bepaald door R&D investeringen. Daartegenover staat dat ongeveer 70% van het uiteindelijke succes wordt bepaald door sociale innovatie – management, organisatie en samenwerking. Volgens professor Strategisch Management Henk Volberda “onderstreept dit resultaat het belang van R&D investeringen en kapitaalverschaffing. Het slagen van technologieontwikkeling en productinnovatie wordt evenwel voor het grootste gedeelte verklaard door een goed organisatieontwerp met horizontale kennisuitwisseling, hoge managementkwaliteit en succesvolle externe samenwerking”.

Horizontale samenwerking en kennisuitwisseling
Horizontale samenwerking en kennisuitwisseling binnen organisaties zijn cruciaal voor innovatie en vernieuwing. Toch scoren deze aspecten voldoende bij slechts 17% van de bedrijven binnen de biotechnologie en farmaceutische industrie en 22% binnen de medische technologie. Volgens Justin Jansen is de professionalisering van het middenkader dan ook noodzakelijk. “Een belangrijk deel van de Nederlandse Life Sciences en Medische Technologie wordt gekenmerkt door een managementteam met jarenlange ervaring, echter, een professioneel middenmanagement ontbreekt. Juist het middenmanagement is noodzakelijk voor het opzetten en onderhouden van horizontale dwarsverbanden binnen organisaties. Dit is nodig voor toetreding tot nieuwe afzetmarkten, productontwikkeling, en externe samenwerking..

Visionair leiderschap
Meer aandacht voor lange termijn, visieontwikkeling en strategische beleidsvorming is noodzakelijk voor de lange termijn winstgevendheid. Visieontwikkeling stelt het management in staat om belangrijke keuzes te maken en financiële middelen te reserveren voor vernieuwing en innovatie. Daarnaast stimuleert een uitdagende en heldere visie de creativiteit en enthousiasme bij medewerkers. Deze managementvaardigheid blijkt vooral binnen de biotechnologie en farmaceutische industrie van groot belang.

Externe samenwerking
Ook op het gebied van samenwerking schieten kennisinstelling en universiteiten nog tekort. Ondanks het toenemende belang van externe samenwerking geeft slechts 38% van de bedrijven hieraan te hechten. Volgens onderzoeker Vareska van de Vrande zullen “met name bedrijven binnen de biotechnologie meer gebruik moeten maken van de huidige geografische clustering om hun innovatiekracht te verhogen. Daarnaast kunnen biotechnologie en farmaceutische bedrijven de innovativiteit sterk vergroten door samenwerking met universiteiten en kennisinstellingen”.

Het onderzoeksrapport Meer rendement uit R&D (2008) van H.W. Volberda, J.P. Jansen & V. van de Vrande is te vinden in de bijlagen.