Learning communities in de Logistiek

De TIP-ontwikkelmethode

Learning Communities in de Logistiek: de TIP-ontwikkelmethode

2021 – Auteurs van de Hogescholen HAN en Windesheim, TNO en de Universiteit van Maastricht dragen in deze Special van het blad Logistiek+ punten aan voor een onderzoeks- en actie-agenda voor het opzetten en functioneren van Learning Communities (LC). Zij willen vooral bijdragen aan Leven Lang Ontwikkelen in de sector Logistiek.

De uitdaging

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen nu en in de naaste toekomst vormen een uitdaging voor de sector Logistiek. Technische en sociale innovatie zijn nodig. Kennis en vaardigheden van medewerkers moeten voortdurend actueel gehouden worden en van de werkenden wordt een grote mate van wendbaarheid en veerkracht verwacht. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) zal de inzetbaarheid van werkenden in deze dynamische omgeving waarborgen en de innovatie-capaciteit van ondernemingen vergroten.

Maar er is extra aandacht en inspanning nodig omdat in de sector sprake is van een gebrekkige motivatie en weinig urgentiebesef. Dat is gekoppeld aan een traditioneel hiërarchische structuur (lage betrokkenheid medewerkers), fysiek zwaar en repetitief werk (en dus weinig leren en ontwikkelen in en door het werk) en geen of weinig organisatie- en sector overschrijdende kennisuitwisseling.

De Topsector Logistiek verwacht in dit verband veel verbetering van Learning Communities, ook voor LLO.

 

Learning Communities, het concept

‘Een Learning Community is een publiek-privaat samenwerkingsverband met een bepaalde structuur, cultuur en processen. In een LC komen deelnemers met regelmaat bijeen en acteren teneinde een gemeenschappelijk doel te realiseren waarin leren, werken en innoveren worden verbonden.’

 

De TIP-ontwikkelmethode als voorbeeld

De TIP-ontwikkelmethode wordt beschreven als voorbeeld van een Learning Community (avant la lettre) die LLO faciliteert.

TIP is een manier om een Learning Community te organiseren van logistieke professionals, studenten en experts. Zo wordt ondersteuning geboden aan bedrijven in de logistieke sector om hun logistieke medewerkers te ontwikkelen. Daarmee kunnen zij hun innovatie- en concurrentiekracht versterken. Studenten kunnen in het kader van de LC leren door te werken aan praktijkvraagstukken.

De community wordt begeleid door een daarvoor opgeleide facilitator vanuit het Centre of Expertise

KennisDC Logistiek en komt bijeen op een locatie van de Hogeschool in Gelderland.

 

Resultaten TIP en succesfactoren

De afgelopen vijf jaren hebben in Gelderland in totaal 30 bedrijven met in totaal 38 professionals en 40 studenten van acht verschillende opleidingen deelgenomen aan TIP.

Het toepassen van de TIP-ontwikkelmethode draagt bij aan de ontwikkeling van

professionals in de logistiek.

Succesfactoren zijn de volgende.

Ten eerste is het  belangrijk om de juiste inhoudelijke kennis samen te brengen.

Ten tweede is het goed om actief te werken aan het creëren van condities om kennisdeling en samenwerking te stimuleren.

Ten derde is intrinsieke motivatie van deelnemers essentieel om interactieve,

inspirerende sessies te kunnen organiseren en het ontwikkelen van de deelnemers te

bevorderen.

Ten vierde is een onafhankelijke, faciliterende rol van het TIP-team van

wezenlijk belang is.

Tot slot is een positieve stimulans vanuit het bedrijf essentieel.

 

Actieagenda

Meer toegepast onderzoek naar de dynamiek binnen Learning Communities is nodig om vast te stellen wat effectieve vormen van samenwerken en samen leren zijn.

Ook onderzoek naar de mogelijkheid om met behulp van LC’s ‘van-werk-naar-werk transities’ te bewerkstelligen, is interessant.

Ontwikkelen van instrumentarium dat partijen ondersteunt in de oprichting van een LC, is een punt op de agenda. Dat betreft dan aanwijzingen voor: het werven van deelnemers, het stellen van doelen in het kader van werken, leren en innoveren en voor hoe de informatievoorziening in te richten. En ook heel belangrijk zijn: zorgen voor voldoende tijd, ruimte en faciliteiten voor de deelnemers om deel te nemen aan een LC.

Onderzoek naar wat handvatten zijn voor facilitators van een LC, is nodig.

En het ontwikkelen van opties om LC’s zonder subsidie (zoals tot nu toe wel het geval is) te laten functioneren (een businesscase), is van belang voor het voortbestaan ervan.

 

Referentie

Nienke Hofstra; Miranda Vodegel; Dennis Moeke; Marieke van den Tooren; Paul Preenen; Kars Mennens, Tijmen Schipper. ‘Learning Communities in de Logistiek: de TIP-ontwikkel methode’. 2021 Logistiek+, Special.