Kortcyclisch werk.

Quo vadis?

Kortcyclisch werk: Quo vadis?

2023 – Kortcyclisch werk (KCW) is monotoon, repeterend werk met arbeidsrisico’s voor de gezondheid vanwege de eenzijdige lichamelijke en geestelijke belasting. Nieuw onderzoek van TNO in samenwerking met RIVM laat zien dat KCW, ondanks deze risico’s, niet afneemt. Door nieuwe technologie lijkt zelfs sprake van een toename in specifieke sectoren zoals de distributie. Echter, structureel monitoronderzoek ontbreekt. KCW kent weinig baan- en inkomenszekerheid en vraagt om flexibele inzet van personeel. De leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor personeel zijn in de praktijk beperkt. KCW komt o.a. veel voor in slachterijen, vleesverwerking, visverwerking, (glas)tuinbouw, bloementeelt, productiewerk in de metaal- en elektrotechnische industrie en magazijnen/distributiecentra. Ondernemers laten hun werkgeversrol over aan uitzendbureaus en risico’s worden afgewenteld op werknemers.

Mogelijke maatregelen

Uit het onderzoek, dat gefinancierd is door Instituut Gak, blijkt dat er veel goede maatregelen op bedrijfsniveau voor handen zijn om de arbeidsrisico’s van KCW tegen te gaan. Die blijven meestal onbenut omdat er geen dwang uitgeoefend kan worden. De Arbowet stelt: “monotone en tempogebonden arbeid wordt, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, vermeden dan wel, indien dat niet mogelijk is, beperkt.” Deze formulering belemmert de Nederlandse Arbeidsinspectie in de handhaving. Volgens TNO zijn de overheid en sociale partners aan zet om de wetgeving aan te scherpen en de handhaving te versterken, zodat bedrijven meer geprikkeld worden om de arbeidsrisico’s van KCW terug te dringen. Toekomstig monitoronderzoek zou die handhaving alsook de ontwikkeling van KCW beter moeten volgen.

 

Referentie

Oeij (red). Kortcyclisch werk: Quo vadis? (TNO, in samenwerking met RIVM voor het kwalitatief onderzoek). Rapportnummer: R11697. TNO Innovation for life: Leiden, oktober 2023.

Het onderzoeksrapport is via de knop hieronder te downloaden.

En zie de berichten van de opdrachtgever:

Kortcyclisch werk – Instituut Gak – Arbeidsrisico’s

Kortcyclisch werk – Instituut Gak – Peter Oeij