Klant, Kennis, Keten, Kapitaal

2010- Dit onderzoeksrapport, uitgevoerd in opdracht van FME – CWM, bespreekt de focus van de technologische industrie op R&D en innovatie tegen een achtergrond van teruglopende wereldhandel.

Aanpak
De FME vertegenwoordigt ruim 2.750 bedrijven uit de technologische industrie. Gezamenlijk hebben deze bedrijven 260.000 medewerkers in dienst en een jaarlijkse omzet van 84 miljard euro (waarvan 60% bestaat uit industriële export).

Dit onderzoek richt zich op de achterban van de FME, de technische groothandel is buiten beschouwing gelaten. Het merendeel van de geënquêteerde bedrijven valt binnen het MKB (tot 150 werknemers).

Resultaten
Uit het onderzoek komen onder andere de volgende resultaten naar voren:

·

Voor 58% van de bedrijven is klantfocus een dominante factor in de gevoerde bedrijfsstrategie. Kosten focus speelt hierbij een ondergeschikte rol.

·

Gemiddeld wordt 5,3% van de omzet besteed aan R&D.

·

Het optimaliseren van organisatiestructuren en processen wordt door 62% aangegrepen om de productiviteit te verbeteren.

·

55% van de onderzochte bedrijven investeren in het upgraden en flexibiliseren van personeel. Deze factor weegt vooral het zwaarst bij bedrijven met een duidelijke klantfocus.

·

Voor de komende vijf jaar wordt er ook veel geïnvesteerd in projectmatig werken en zelfsturende teams. In de technologische industrie kiezen bedrijven in toenemende mate voor open innovatie. Bedrijven geven aan een verschuiving van een meer gesloten innovatieproces naar een meer zogeheten open manier van innoveren. Voor 85% van de bedrijven is dit dagelijkse realiteit.

·

Nog niet de helft van de bedrijven werkt samen met hogescholen, universiteiten en kennisinstituten. Als er wordt samengewerkt met universiteiten dan gebeurt het in een derde van de gevallen met buitenlandse universiteiten.

Conclusie/aanbevelingen
De productiviteit in de maakindustrie moet omhoog om de internationale concurrentiepositie te handhaven. De Nederlandse maakindustrie moet, meer dan nu het geval is, concurreren op geleverde toegevoegde waarde. Dit betekend dat productieprocessen steeds meer verbeterd moeten worden of zelfs vernieuwd. In de technologische industrie draait het om Klant, Kennis, Keten, Kapitaal.

Verwijzing
Meer informatie over FME-CWM of de technologische maakindustrie kunt u vinden op www.fme.nl.

Bronvermelding
Het onderzoeksrapport: Klant, Kennis, Keten, Kapitaal van Geert Huizinga en Theo van den Hoven is opgenomen in de bijlage.

Keywords
Dynamisch managen, Flexibel organiseren, Sociale innovatie