Invloed van werk en organisatie op innovatief werkgedrag

Innovatie is een belangrijk thema geworden in veel organisaties, van bedrijfsleven tot gezondheidszorg. Het meeste onderzoek naar welke factoren innovatie beïnvloeden gaat over markten, technologie en strategie. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar het innovatief gedrag van medewerkers en de factoren die daarmee samenhangen. Dit artikel bespreekt eerst theorieën uit eerdere onderzoeken en vervolgt met experimenteel onderzoek naar de beïnvloeding van kenmerken op innovatief werkgedrag.

Onderzoeksvraag
In welke mate beïnvloeden kenmerken van de werkorganisatie en andere elementen van het organisatiebeleid innovatief werkgedrag?

Aanpak
In een representatieve steekproef voor de Nederlandse beroepsbevolking is nagegaan in hoeverre werkkenmerken en een innovatief organisatieklimaat van invloed zijn op innovatief werkgedrag (bijdragen aan betere en/of nieuwe producten en/of diensten).

Resultaten
De variantie in innovatief werkgedrag wordt vooral verklaard door een innovatief organisatieklimaat en het hebben van gevarieerd werk, in mindere mate door taakautonomie en het hebben van externe contacten. Sociale steun van leiding of collega’s en tevredenheid met het HR-beleid lijken niet van invloed. Anders dan verwacht leiden kwantitatieve taakeisen niet tot minder innovatief werkgedrag, maar is er een zwak positief verband.

Zie de bijlage voor het artikel De invloed van werk en organisatie op innovatief werkgedrag van Pot, F., Kraan, K. en Van den Bossche, S. uit Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 25/1 (2009).