Investeren in het sociale innovatievermogen van MKB-bedrijven loont

2013-  in het artikel ‘Investeren in het sociale innovatievermogen van MKB-bedrijven loont’ in M&O wordt het Utrechtse project Mijn bedrijf 2.0 belicht en worden drie vragen beantwoord:

  1. Welke initiatieven zijn ontplooid door Mijn bedrijf 2.0?
  2. Heeft het project voor de deelnemende bedrijven bijgedragen aan hun sociale innovatiekracht?
  3. Welk type interventies komen voor en wat leveren ze op?

In het artikel wordt ook een aantal best practices beschreven.

Mijn bedrijf 2.0
Het project Mijn bedrijf 2.0 is opgezet door de Task Force Innovatie  Regio Utrecht, Hogeschool Utrecht, Syntens, TNO en drie organisatieadviesbureaus.  Het project liep van 2009 tot 2012 en werd gefinancierd met Europese gelden (EFRO), door de provincie en de gemeente Utrecht. De MKB bedrijven zijn in hun sociale innovatie ondersteund door een adviesgesprek, een adviesrapport en via het bijwonen van workshops, opleidingen en netwerkbijeenkomsten.

Sociale innovaties
De sociale innovaties richtten zich op verbeteringen in strategie en organisatie, het primair proces, de inzet van personeel en het management.
Voorbeelden per categorie zijn: de ontwikkeling van een businessplan met het gehele bedrijf; het instellen van een projectteam dwars door de organisatie heen dat zich toelegt op de vernieuwing van een product- of dienst; het planmatig uitvoeren van klantbezoeken door medewerkers  en het coachen van leidinggevenden in het loslaten van het innovatieproces. 

Evaluatieonderzoek
Bij alle deelnemende bedrijven zijn een voor- en een nameting gehouden. De eerste meting was tevens een middel voor het bedrijf om met een adviseur  te bespreken of een sociale innovatie nodig was en zo ja wat het bedrijf dan het beste kon veranderen. Uiteindelijk hebben 94 bedrijven een (valide) vragenlijst bij de voor- en nameting ingevuld. Daarvan deden 71 een sociaal innovatieve interventie en 23 niet.
De analyses laten zien dat Mijn bedrijf 2.0 heeft bijgedragen aan de verbetering van de  innovatiekracht  en  van de (vooral kwalitatieve) bedrijfsprestaties, aan het realiseren van de beoogde doelen  en aan het verhogen van de (zelf gerapporteerde) arbeidsproductiviteit.

Cocreatie
De deelnemende ondernemers rapporteerden na-afloop van het project dat ze tot het inzicht waren gekomen dat samenwerken met elkaar, met adviseurs en kennisinstellingen loont en dat succes valt te behalen door het actief betrekken van medewerkers.
De onderzoekers signaleren aan het slot van hun artikel dat sociale innovatie steeds meer door de betrokkenen zelf wordt gedaan. Daarom is een nadere bepaling van de rol van management en adviseurs aan de orde. 

Referentie
Oeij, Peter; Vroome, Ernst, de; Bolland, Astrid; Gründemann, Rob; Teeffelen, Lex, van. Investeren in het sociale innovatievermogen van MKB-bedrijven. In: M&O nummer 6, november/december 2013. P. 43 – 61. Het artikel is opgenomen als bijlage.

Thema’s: Externe samenwerking, Innovatie & Innovatievermogen, slimmer werken, MKB, Monitor& Evaluatie

Sector: n.v.t.

Bron: artikel