Interactief Magazine; De belangrijkste dingen die je moet weten over de nieuwe cao ABN AMRO 2016 - 2018

2016 – ABN AMRO en de vakbonden CNV vakmensen, De Unie en FNV-Finance zijn eind december 2015 een cao overeengekomen die in januari 2016 door de leden is goedgekeurd. Daarmee is ook het Sociaal Plan Van werk naar werk jan. 2016 – jan. 2017 vastgesteld. Om leden en belangstellenden te informeren hierover is een Interactief Magazine opgesteld door de onderhandelingspartijen. Daarin worden de hoofdlijnen van het akkoord toegelicht. 

1. Continue Talentontwikkeling
ABN AMRO verwacht van leidinggevenden en medewerkers dat zij voortdurend in gesprek zijn over competenties, kennis en vaardigheden, drijfveren, wendbaarheid en potentieel. Daarbij gaat het over de huidige functie, loopbaanmogelijkheden binnen de bank of elders, en voorzienbare organisatieveranderingen met daaruit voortvloeiende functiewijzigingen. De Talentdialoog. 

Faciliteiten
Mogelijkheden die de bank aanbiedt zijn onder meer gesprekken met een talentontwikkelingsadviseur, meer dan 50 talent-ontwikkelingstools, het ABN AMRO Coaches Netwerk, het landelijk erkend EVC-certificaat en andere middelen, benoemd bij de hierna beschreven cao-afspraken. Ook kan er gebruikgemaakt worden van door FNV, De Unie of CNV opgeleide coaches. 

Budgetten
Alle kosten verbonden aan ontwikkelingsafspraken worden door de bank gedragen. Vanaf 2016 geldt er een Persoonlijk Ontwikkelbudget van €750,- en één vrij beschikbare studiedag per jaar. Er is ook een carrièreswitch regeling afgesproken.

2 Arbeidsvoorwaarden
De loonsverhoging is per 1 januari 2017 1,5%. De  cao-afspraken gelden voor twee jaren: 2016 en 2017. Belangrijke wijzigingen zijn, behalve de voorwaarden in tijd en geld die bij de Continue Talentontwikkeling gelden, Inrichten werktijden, de Bankierseed en Sociaal Werkgeversgedrag. 

Inrichten werktijden
Werknemers die niet gebonden zijn aan een werkrooster zijn volledig vrij in het bepalen waar en wanneer ze hun werkzaamheden uitoefenen met goede performance afspraken met hun leidinggevende.
Werknemers die wel gebonden aan een werkrooster, kunnen op grond van moderne roostertechnieken aangeven op welke momenten ze ingeroosterd willen worden en wanneer niet. 

Bankierseed
Sinds 1 april 2015 moet iedere bankmedewerker de Bankierseed afleggen. Bij overtreding van de gedragsregels kan DSI (Dutch Securities Institute) de medewerker aanspreken via een onafhankelijke tuchtcommissie. 

Sociaal werkgeverschap
De bank hecht veel waarde aan sociaal werkgeverschap. Dat uit zich bijvoorbeeld in beleid voor het combineren van werk en zorg. Maar ook in beleid voor groepen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan die medewerkers worden passende faciliteiten ter beschikking gesteld. 

3. Sociaal Plan cao 2016
Van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017 wordt de voorgaande Sociaal Plan cao verlengd (Sociaal Plan cao 1 januari 2013 – 1 januari 2016). Gedurende deze verlenging wordt de Sociaal Plan cao wel op vier punten aangepast. Er gelden nieuwe regels voor de aftopping van de vertrekpremie en personeelscondities op hypotheken. Daarnaast wordt er in de vorm van pilots alvast geoefend met de aanloopfase naar een reorganisatie. Tenslotte is een afspraak gemaakt over de overgangsregels die gelden voor oude sociaal plannen. 

Pilot aanloopfase
Elke reorganisatie heeft een aanloopfase. In deze aanloopfase wordt de reorganisatie voorbereid. Vanaf 2017 krijgen werknemers tijdens deze fase extra middelen  ter beschikking om hun mobiliteit te vergroten. In de aanloopfase krijgen de werknemers ook alle informatie over de reorganisatie en het proces. In 2016 zal ervaring worden opgedaan met deze aanloopfase in de vorm van één of meerdere pilots. 

4. Sociaal Plan cao 2017 – 2020
Van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020 zal een nieuw sociaal plan gelden. Dit plan hangt nauw samen met de extra investeringen in Continue Talentontwikkeling. Zo worden extra mobiliteitsmiddelen ingezet in de aanloopfase van een reorganisatie om boventalligheid zoveel mogelijk te voorkomen. Werknemers die toch boventallig worden, hebben nog steeds recht op een vangnet. Dit vangnet bestaat uit een vertrekregeling of begeleiding en bemiddeling door de Mobiliteitsorganisatie (inclusief mobiliteitsbudget). 

Referentie

Interactief Magazine. De belangrijkste dingen die je moet weten over de cao ABN AMRO, ABN AMRO, CNV Vakmensen, De Unie, FNV Finance. Maart 2016. Zie: https://www.fnv.nl/site/alle-sectoren/sectoren/finance/879619/879630/CAO_magazine_fin.pdf

ABN AMRO*cao 2016 – 2018

ABN AMRO Sociaal Plan 2016

ABN AMRO Sociaal Plan 2017 – 2020

Van deze documenten zijn pdf’s als bijlage opgenomen.