Innovatief ondernemerschap in detailhandel, horeca en ambacht. Verbetering door vernieuwing

2010 – Dit onderzoeksrapport van EIM bespreekt de relatie tussen de structuur van de onderneming, de kennis, de houding en het gedrag van de ondernemers en hun bedrijfsresultaten in de volgende sectoren: detailhandel, horeca en ambacht.

Onderzoekvraag

In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:

·

Hoe staan ondernemers in deze sectoren tegenover vernieuwen (houding)?

·

Wat betekent kennis voor hun bereidheid (houding) om te innoveren?

·

Hoe werken kennis en houding door op het feitelijk innoveren?

·

Op welke wijze innoveren zij?

·

Wat is de impact van innoveren op hun bedrijfsresultaten?

Doelstelling

Achterhalen van de relatie tussen de structuur van de onderneming, de kennis, de houding, het gedrag van ondernemers en hun bedrijfsresultaten.

Aanpak

De basis voor het onderzoek vormen ruim 1.400 telefonische interviews met bedrijven in de sectoren detailhandel, ambacht en horeca: circa 470 per sector. Iets meer dan de helft van de gesprekken (55 procent) betrof (jonge) ondernemingen die na 2003 zijn opgericht en 45 procent betrof (gevestigde) ondernemingen die in 2003 of de jaren daarvoor zijn opgericht. Tevens zijn per sector 5 casestudies gedaan. In het onderzoek wordt ingezoomd op de empirische bevindingen over de kennis, de houding en het gedrag van ondernemers in deze sectoren als het gaat om innoveren en op de resultaten van hun innoverend gedrag voor hun bedrijf.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn op te delen naar verschillende gebieden, namelijk algemene resultaten en resultaten betreffende de vernieuwende ondernemer. Hieronder vindt u een opsomming van de resultaten.

Algemene resultaten

·

Innovaties in de detailhandel hebben veelal betrekking op organisatie en communicatie, in de ambacht op product en organisatie en de horeca vaak op het product en de communicatie.

·

Het gaat vooral om verbeterende (geleidelijke) innovaties, al komen radicale innovaties ook voor.

·

De innovaties in deze sectoren zijn zowel gericht op interne als externe processen.

·

Meestal zijn het secundaire innovaties, maar incidenteel – en bij horeca en ambacht vaker – betreft het primaire innovaties.

·

Bij de externe doelgroep zijn innovaties gewoonlijk bedoeld voor de eigen afzetmarkt, een afzetmarkt die zich in het MKB in deze sectoren gewoonlijk beperkt tot de lokale of regionale klant.

·

De impact betreft altijd vernieuwing voor het bedrijf en zijn klanten, maar vernieuwing voor de sector als geheel komt zeker ook voor.

·

De horeca heeft relatief meer vernieuwende ondernemers dan de detailhandel. Dit geldt nog sterker wanneer de horeca op dit punt wordt vergeleken met het ambacht.

Resultaten betreffende de vernieuwende ondernemer

·

Hoe meer marktkennis, des te meer ondernemers bereid zijn te vernieuwen en daarvoor risico’s te nemen.

·

Hoe meer en hoe hoger de genoten opleiding des te meer ondernemers bereid zijn risico’s te nemen.

·

Hoe meer kennis, des te meer ondernemers daadwerkelijk innoveren.

·

Hoe meer ondernemers bereid zijn risico’s te nemen, des te meer ondernemers ook daadwerkelijk innoveren.

·

Hoe groter het bedrijf, des te meer is de ondernemer bereid veranderingen door te voeren.

·

Hoe meer ervaring de ondernemer heeft, des te minder is hij bereid veranderingen door te voeren.

·

Hoe ouder de ondernemer is, des te minder is hij nog bereid om veranderingen door te voeren.

·

De leeftijd van de onderneming blijkt echter niet van betekenis als het gaat om het percentage ondernemers dat innoveert.

·

De belangrijkste kennisbronnen voor de vernieuwende ondernemer zijn de klanten, vakbeurzen, zijn netwerk en zijn collega’s. Maar ook hechten zij veel belang aan de inzichten van het eigen bedrijfsnetwerk, van de leveranciers en van collega’s.

·

Ondernemers oriënteren zich vaak zeer doelgericht en productgericht.

Verwijzing
Dit onderzoeksrapport is online beschikbaar via www.ondernemerschap.nl

Bronvermelding

Zie voor het onderzoeksrapport Innovatief ondernemerschap in detailhandel, horeca en ambacht (2009) van drs. F. Pleijster, drs. M. Mooibroek, dr. J.M.P. de Kok & dr. A.R.M. Wennekers van het EIM de bijlage.

Keywords

Intrapreneurship, innovatie & Innovatievermogen, dynamisch managen.