In goede aarde

Agenda voor een productief arbeidsvoorwaardenoverleg. Arbeidsvoorwaardennota 2023, AWVN, MKB Nederland, VNO/NCW

2022 – De Arbeidsvoorwaarden nota 2023 van AWVN, MKB Nederland en VNO-NCW verwijst op diverse plaatsen naar sociale innovatie, slimmer werken en de innovatieve arbeidsorganisatie.

Slimmer werken

Agenda punt 2 is: ‘Meer doen met wat werkgevers al in huis hebben’. Dat betekent onder andere: slimmer werken door sociale – en technologische innovatie. Daarnaast wordt bij dit agendapunt genoemd: ‘het aantal gewerkte uren verhogen’ en ‘werktijden slimmer inrichten’. Dit wordt vooral van belang geacht om de productiviteit binnen de organisatie te verhogen. De productiviteit is in Nederland namelijk sedert 2008 nauwelijks meer gegroeid, anders dan in de ons omringende landen, aldus de nota.

Innovatieve arbeidsorganisatie

Een van de vernieuwingen die bepleit worden, is de ’innovatieve arbeidsorganisatie’. Dat is ‘een organisatie met een evenwichtige strategie tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van arbeid. Innovatieve arbeidsorganisaties geven veel regelmogelijkheden aan werkenden, zodat zij hun kennis en skills optimaal kunnen inzetten. Zij maken daarbij gebruik van een minimale hiërarchie, waardoor beslissingen efficiënter genomen worden, bijvoorbeeld door middel van zelfsturende teams. Ook is het beperken van onnodige bureaucratie nodig door het vereenvoudigen van tijdrovende (administratieve) procedures. Dit vraagt om sterk leiderschap.’

Ondersteunende arbeidsvoorwaarden

De innovatieve arbeidsorganisatie dient ondersteund te worden met arbeidsvoorwaarden. ‘Deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken kunnen gaan over digitale skills, de inzet van slimme techniek (tablets, smartphones en andere vormen van mensgerichte technologie) plus de daarvoor benodigde vaardigheden, job carving mogelijk te maken binnen functiehuizen, of creativiteit te belonen en te stimuleren. Tegelijkertijd kunnen zij, zoals op andere plekken in deze nota is uitgewerkt, flexibel werken ondersteunen door personeel breder inzetbaar te maken, of

werktijden of contracten te flexibiliseren en zelfroosteren toe te passen. Ook kan het arbeidsvoorwaardenoverleg bijdragen door bijvoorbeeld ruimte voor maatwerk in arbeidsrelaties mogelijk te maken, zoals het mogelijk maken van individuele afspraken over werktijden, werkprestaties, ontwikkeling, opleiding en inzet’…….

Een ontwikkelingsgericht werkklimaat

De nota beveelt werkgevers aan om een ontwikkelingsgericht werkklimaat te stimuleren. Mensen leren het meeste tijdens de uitoefening van hun werk. Zorg dat de werkomstandigheden en werkinhoud uitdagend genoeg zijn voor verdere ontwikkeling.

En ook ‘skillsgericht denken’ wordt aanbevolen: denken in skills in plaats van in diploma’s. En ‘In tijden van krapte en hoge werkdruk is er niet altijd voldoende ruimte voor scholing en ontwikkeling. Door werknemers wel deze ruimte te geven, stimuleren werkgevers dat zij aan hun ontwikkeling werken. Uiteindelijk levert dat ook veel op. Dit kan vormgegeven worden door scholing en ontwikkeling als werktijd te zien en hier afspraken over te maken in de cao of avr’.

Welzijn op het werk

De nota besteedt ook aandacht aan ‘welzijn op het werk’. Naast veiligheid en gezondheid, is welzijn op het werk van belang voor meer werkplezier, een grotere betrokkenheid en productiviteit en preventie van ziekteverzuim.

Onder welzijn op het werk wordt een aantal aspecten begrepen: geen risico op werkdruk of stress, wel aanwezig leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, geen agressie, geweld en seksueel overschrijdend gedrag, wél een veilige werkcultuur.

De nota stelt daarom, dat het belangrijk is ‘dat cao-partijen inzetten op preventie en onderzoeken welke specifieke oplossingen om het ziekteverzuim te reduceren het meest relevant of geschikt zijn voor het bedrijf of de sector.

Referentie

Eefje Brul, Mathijs Roodenburg, Niek Hinsenveld, Erik Heidemann (redactie): ‘In goede aarde.

Agenda voor een productief arbeidsvoorwaardenoverleg.’ Arbeidsvoorwaarden nota 2023 AWVN, MKB-Nederland, VNO-NCW (De nota is te downloaden via de knop hieronder.)