How structural Empowerment Boosts Organizational Resilience

A case study in the Dutch home care sector

2022 – Eerder onderzoek heeft aangetoond dat structurele vormen van empowerment de veerkracht van individuen en teams kunnen verhogen. Er is echter nauwelijks kennis over de invloed van structurele empowerment op veerkracht van de organisatie. Bovendien is een wijdverbreide (hoewel grotendeels onbewezen) veronderstelling dat, om de veerkracht van de organisatie in ongunstige tijden te vergroten, macht en autoriteit aan de top moeten worden gecentraliseerd. Dit paper onderzoekt de effecten van empowerment op de veerkracht van organisaties middels een diepgaande case study van een Nederlandse thuiszorgorganisatie (IVT Thuiszorg), waarin medewerkers structureel ‘empowered’ zijn.

‘Structurele empowerment’ wordt hier omschreven als volgt: ‘structurele empowerment stelt medewerkers in staat hun belangen op een verantwoordelijke en autonome wijze te behartigen, wat inhoudt dat ze direct of indirect invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming op verschillende niveaus in de organisatie (dat is hun formele macht) en verbindingen kunnen leggen en interacties hebben met andere organisatieleden (dat is hun informele macht)’.

‘Resilience’ (veerkracht) is: ‘dat de organisatie in staat is snel te reageren op de snel veranderende omgeving en te leren van tegenslagen.

De resultaten van deze case study suggereren: dat structurele empowerment een positieve invloed heeft op de veerkracht van de organisatie, maar dat dit effect mede bepaald wordt door een klimaat van psychologische veiligheid en de aanhoudende inzet van het topmanagement voor structurele empowerment. We gaan verder dan de bestaande conceptualisering van psychologische veiligheid door te demonstreren wat het betekent als empowerment geldt voor invloed op alle organisatieniveaus, zoals bij medezeggenschap over tactische en strategische vraagstukken.

Al met al biedt deze studie een diepgaand inzicht in hoe organisaties hun veerkracht kunnen vergroten door hun leden te empoweren, en stelt daarmee ook de algemene wijsheid over het centraliseren van macht in ongunstige tijden, ter discussie.

Referentie

Berg, van der, J., Alblas, A., Blanc, Le, P., Romme, A.G.L.,. Sagepub.com/journals-permissions Organization Studies 2022, Vol. 43(9) 1425–1451 DOI: 10.1177/01708406211030659