Hoofdlijnenrapport sectorale arbeidsmarktinformatie

2011 – Het hoofdlijnenrapport sectorale arbeidsmarktinformatie biedt een actueel beeld van de arbeidsmarktontwikkelingen in twintig sectoren. Deze worden ook onderling met elkaar vergeleken.
In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het van groot belang te weten waar de tekorten en overschotten te verwachten zijn. Alleen dan is het mogelijk onnodige werkloosheid en onnodig lang openstaande vacatures te voorkomen. De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft dit op verzoek van sociale partners voor twintig sectoren inzichtelijk gemaakt.
Met de beschrijving van de arbeidsmarktsituatie in twintig sectoren wil de RWI partijen, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, gemeenten en arbeidsmarktintermediairs, helpen om hun arbeidsmarktbeleid beter vorm te geven. Kennis van overschotten en tekorten kan helpen bij het vinden van vacatures voor werkzoekenden en omgekeerd. Zo wordt bijvoorbeeld inzichtelijk waar boventallige werknemers terecht zouden kunnen en wat daarvoor nodig is.
Uit het rapport blijkt dat er ondanks de vergrijzing binnen een afzienbare termijn geen algemeen tekort aan werknemers zal komen, noch voor de arbeidsmarkt als geheel, noch voor de afzonderlijke sectoren. Er zijn wel tekorten op de arbeidsmarkt maar vaak op heel specifieke deelmarkten, variërend van betonboorders in de bouw tot OK-verpleegkundigen in de zorg. Binnen bedrijven en sectoren zou meer aandacht kunnen worden gegeven aan toeleiding, opleiding en training van personeel voor deze en andere specifieke knelpuntberoepen.

Sectorbeschrijvingen
Het Hoofdlijnenrapport is gebaseerd op twintig sectorbeschrijvingen. Deze bieden een nauwkeuriger beeld en geven een overzicht van economische ontwikkelingen in de betreffende sector, en van ontwikkelingen op het vlak van de werkgelegenheid. Ook wordt ingegaan op de aansluiting tussen de betreffende sector en het onderwijs. De sectorbeschrijvingen zijn te downloaden via de website van het RWI.

Verwijzing
Het volledige rapport Hoofdlijnenrapport sectorale arbeidsmarktinformatie (2011) van het RWI is opgenomen als bijlage.

Keyword: Monitoring & evaluatie