Het Slimmer Netwerk: Een netwerk van innovatieve professionals in de publieke sector

2012. Het slimmernetwerk is een netwerk van innovatieve professionals binnen de publieke sector. Dit initiatief wordt gefaciliteerd door Kennisland, Kafkabrigade, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en TNO. Het netwerk is bedoeld om verbindingen te leggen, kennis te ontwikkelen en te delen, elkaar te inspireren en om daadwerkelijk aan de slag te gaan met concrete vraagstukken op het gebied van slimmer werken. Het uiteindelijke doel van al deze activiteiten is de publieke sector productiever te maken en tegelijkertijd ook aan het werkplezier en de ontwikkeling (professionalisering) van werknemers te denken. Het uitgangspunt is een bottum up benadering, waarbij over organisatiegrenzen heen gedacht wordt.

Professionals die op de werkvloer tegen een praktisch probleem aanlopen, kunnen dit als casus inbrengen in een doetank. Een doetank is een denktank die naast het denkwerk, ook daadwerkelijk aan de slag gaat met de uitvoering van de oplossing. Een kenmerk van de aanpak van de doetanks is dat ze lange tijd in ‘het informele’ opereren, onder de radar en los van de bestaande hiërarchieën en organisatiebelangen (hoewel deze wel in het achterhoofd worden gehouden). De doetanks richten zich niet op de formele wereld, zoals die er op papier uit ziet, maar juist op de praktijk, op de wereld zoals die in werkelijkheid functioneert.

Naast de Doetanks bestaat het Slimmernetwerk uit online activiteiten, Slimmernetwerk cafés en het support committee. De slimmer netwerk cafés zijn bedoeld als fysieke ontmoetingsplaats van professionals, waar inspirerende sprekers lezingen houden, praktische workshops worden  georganiseerd en waar men aan de slag kan gaan in doetanks.

De online activiteiten bestaan uit de website www.slimmernetwerk.nl, waar u meer informatie kan vinden over het netwerk en bijvoorbeeld de aankondigingen voor nieuwe cafés en doetanks worden gedaan en de linked in site, waar bijvoorbeeld gediscussieerd kan worden over slimmer werken in de publieke sector en oproepen worden gedaan voor nieuwe doetankleden.

Op de laatste plaats is er een support comité in het leven geroepen van zwaargewichten op het gebied van bestuurskunde en innovatie, zoals Roel in ’t Veld (o.a. Universiteit Tilburg), Henk Volberda (Erasmus Universiteit) en Lucas Lombaers (BZK) om ook in de bestuurlijke top contacten te kunnen leggen.

Organisatie:  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kafkabrigade,  Kennisland, TNO

Homepage: https://www.slimmernetwerk.nl/

Contactpersoon:  Wouter van der Torre:
wouter.vandertorre@tno.nl