Haalbaarbeidsonderzoek monitor sociale innovatie

2011 – Het toenemende belang van sociale innovatie is dusdanig groot, dat het interessant is na te gaan of het mogelijk is een monitor sociale innovatie op te zetten. Aangezien het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven onder het MKB valt, zou een mogelijke monitor sociale innovatie met name voor het MKB van dienst kunnen zijn. Vandaar dit onderzoek, waarvan de centrale vraag als volgt luidt: Is een monitor naar sociale innovatie in het MKB haalbaar? In dit onderzoek is nagaan of (delen van) bestaande meetinstrumenten relevant kunnen zijn bij de mogelijke totstandbrenging van een monitor sociale innovatie voor het MKB. Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl), dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en is uitgevoerd door EIM. 

Conclusies
Hoe sociale innovatie te meten? Er zijn veel verschillende operationaliseringen van de definitie van sociale innovatie in de praktijk. De kracht van een (breed gedragen) monitor zit daarom niet zozeer in de hoek van één vastomlijnde definitie. Ruimte voor eigen interpretatie is daarbij een overweging in een operationalisering van het begrip, waarbij in de analyse het begrip nader ingekaderd kan worden. Er wordt dan op voorhand wel breed geïnventariseerd en achteraf gekeken naar wat onder welke definitie valt.

De wijze van benaderen (telefonisch of via internet) hangt deels samen met de gewenste wijze van meten. Wanneer er wordt gekozen voor een open aanpak, zonder een vastomlijnde operationalisering van het begrip, lijkt een telefonische enquête de beste benaderingswijze. Voor een goede beantwoording van een vraag is een (telefonische) enquêteur wenselijk om mogelijke interpretatiefouten van een respondent te voorkomen. Voor een gesloten aanpak kan een internetenquête ingezet worden. Aangezien de onderwerpen al vaststaan is een (telefonische) niet direct van belang.

Verwijzing
Het volledige rapport is opgenomen als bijlage.

Keywords: monitoring en evaluatie & sociale innovatie