Good practice guide to internal flexibility policies in companies

Good practice guide to internal flexibility policies in companies

European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions

A. Goudswaard, P. Oeij, T. Brugman, T. de Jong

2009

49 pagina’s

Samenvatting
De European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions heeft de Guide of good practice on internal flexibility policies in companies gepubliceerd. TNO is auteur van de gids die de Europese flexicurity strategie vertaalt naar het niveau van de organisatie. Interessant is om te zien hoe organisaties omgaan met de druk voor meer flexibiliteit en komen tot verschillende interne flexibele oplossingen.

Bij flexicurity gaat het om het tegelijkertijd creëren van flexibiliteit en zekerheid voor organisaties én werknemers. Deze gids beschrijft de wijze waarop organisaties sneller kunnen reageren op korte en lange termijn veranderingen in hun omgeving. En, hoe zij tegelijkertijd meer ruimte kunnen bieden voor werknemers om zich te ontwikkelen, langer inzetbaar te blijven en werk en privé beter op elkaar af te stemmen. De focus ligt op het vergroten van de interne flexibiliteit, in het bijzonder organisatieflexibiliteit en werktijdflexibiliteit.

Bij organisatieflexibiliteit of functionele flexibiliteit vergroten organisaties hun aanpassingsvermogen door een flexibele inrichting van processen, aanpassing van functies en taken en door een brede inzetbaarheid van het personeel. Dit kan op verschillende manieren, echter vanuit de flexicurity gedachte volgen bedrijven hierbij de ‘high road’. Deze onderscheidt zich van de ‘low road’ doordat de focus niet (alleen) ligt op kostenbesparing, maar juist op sociale innovatie. Betere kwaliteit van arbeid dus met veel aandacht voor de ontwikkeling van competenties, voor autonomie van werknemers in hun werk, voor nieuwe manieren van leidinggeven en arbeidsverhoudingen, en sturing op vertrouwen.

Bij werktijdflexibiliteit gaat het om de inzet van personeel (capaciteit) op momenten dat dit voor het bedrijf noodzakelijk is, maar ook om de aandacht voor individuele wensen en behoeften van werknemers. In lijn met flexicurity streven bedrijven naar een gebalanceerde flexibiliteit, waarbij een optimale mix wordt gezocht tussen de flexibiliteitsbehoeften van de organisatie en die van de werknemers. Ook hier speelt zeggenschap van werknemers en dialoog een belangrijke rol.

De praktijk
Ieder EU land, en ook iedere organisatie moet haar eigen mix aan maatregelen zoeken die past bij de specifieke situatie. Voorwaarde is wel dat de maatregelen tot stand komen in onderling overleg. In alle gevallen is het voor het bereiken van gebalanceerde interne flexibiliteit van belang dat alle partijen betrokken worden bij het veranderproces en dat verandering tot stand komt vanuit de visie om een win-win situatie te bereiken.

De gids beschrijft een aantal praktijkvoorbeelden waaronder:

·

Dexia Bank (België) voert flexibele werkplekken en telewerken in vanuit de wens om een meer aantrekkelijke werkgever te zijn, kosten te besparen op kantoorruimte, hogere productiviteit te bereiken en het milieu minder te belasten.

·

GKN Autostructures (Verenigd Koninkrijk) vergroot het aanpassingsvermogen van werknemers en management en de brede inzetbaarheid van werknemers op functies, met als doel beter en sneller in te kunnen spelen op veranderende marktomstandig-heden. Hiermee bereikt de organisatie ook dat werknemers langer inzetbaar blijven.

De praktijkvoorbeelden laten zien dat ieder bedrijf het begrip flexibiliteit op een unieke manier opvat en ook haar focus anders legt. Daarmee beogen en bereiken de bedrijven ook elk verschillende resultaten. In alle gevallen is echter sprake van (collectief of individueel) overleg, waardoor de resultaten gedragen worden door alle betrokkenen. Het brede draagvlak voor de organisatieverandering én het behaalde resultaat bepalen het succes van de ingevoerde interne flexibiliteitmaatregelen.

De publicatie Good practice guide to internal flexibility policies in companies (2009) van A. Goudswaard, P. Oeij, T. Brugman & T. de Jong is te vinden in de bijlagen.

Keywords: flexibel organiseren, inzetbaarheid