Goede ideëen zitten vol mensen

Op welke wijze en in welke mate wordt er door het consultancybedrijf kennis gedeeld en in hoeverre leidt dit tot nieuwe innovatieve ontwikkelingen?

Doelstelling onderzoek

Dit onderzoek wil een exploratieve bijdrage leveren aan het in kaart brengen van het proces van kennisdeling en de verschillende routes waarbinnen kennis in de organisatie wordt rondgepompt. Daarnaast biedt dit onderzoek meer inzicht in de invloed van kennisdeling op de innovatieve ontwikkelingen binnen een bedrijf. Hierbij is speciale aandacht voor de mate van facilitatie van de informele kennisdeling en de mate waarin deze vorm van kennisdeling leidt tot innovatieve ontwikkelingen.

Aanpak

Bij het beantwoorden van de hoofdvraag is gekozen voor een kwalitatief onderzoeksdesign. Het onderzoek is exploratief van aard omdat er in de literatuur weinig geschreven is over de kennisprocessen binnen de consultancybranche. De kwalitatieve data is vergaard middels 20 semi-gestructureerde (diepte)interviews met 20 verschillende consultants.

Resultaten

Consultants ervaren weinig innovatieve ontwikkelingen binnen de branche. De behoefte aan innovatie is groot. Het kader waarbinnen het meest naar innovatie wordt gekeken is het verbeteren en vernieuwen van bestaande diensten, waarbij vernieuwing voor de klant en ideeën die al eerder bewezen effectief waren centraal staan.

Binnen het consultancybedrijf wordt weinig (formeel) kennis gedeeld. Het opperen van ideeën gebeurt het meest binnen de informele kennisdeling. Het vermoeden bestaat dat de laagdrempeligheid van deze vorm van kennisdelen en het vrijblijvende karakter als belangrijkste verklaringen hiervoor gelden. De drie meest genoemde vormen zijn carpoolen/ treinreizen van en naar de klant, contacten tussen collegae buiten declarabele uren en het samen nuttigen van de lunch.

Binnen deze beroepsgroep waarin veel gepraat moet worden en er weinig tijd is voor formele kennisdeling lijkt de informele kennisdeling van groot belang. Informele kennisdeling is faciliteerbaar enerzijds door het ontwerp en inrichting van het bedrijf, anderzijds door het stimuleren van activiteiten zoals carpoolen en samen lunchen. Daarnaast dient het management medewerkers meer ruimte te geven om ideeën uit te werken. Niet alleen omdat er veel kennis ontstaat bij het uitwerken van ideeën ongeacht het resultaat hiervan, maar ook omdat mensen gemotiveerd raken het idee uit te werken en met innovatie bezig te zijn, wat op zijn beurt het innovatiedenken binnen de cultuur verder stimuleert.

Zie de bijlagen voor het volledige rapport Goede ideeën zitten vol mensen (2007) en het artikel Innovatie versus Uurtjefactuurtje (2007) van W. Smit de bijlagen.