Evaluatierapport subsidie ESF Actie E sociale innovatie

2011 – Meer arbeidsorganisaties zijn aandacht gaan schenken aan sociale innovatie met de komst van de subsidieregeling ESF Actie E in 2008. Dat blijkt uit een onderzoek naar de resultaten en effecten van de subsidieprojecten uit het eerste tijdvak in 2008. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verschillende bedrijven zijn gestimuleerd of in staat gesteld om aan de slag te gaan met sociale innovatie. Sociaal innovatieve projecten vonden met behulp van de ESF-subsidie doorgang. Bij afronding van de projecten zijn implementatieplannen opgeleverd, die in negen van de tien gevallen hebben geleid tot uitvoering ervan. De belangrijkste resultaten en effecten hiervan zijn:

  • meer afwisseling en verdieping in het werk;
  • een beter beeld of imago van de organisatie bij de werknemers;
  • het beter benutten van de competenties en vaardigheden van de werknemers.

Het onderzoek heeft daarnaast een aantal positieve ervaringen opgeleverd, die andere arbeidsorganisaties kunnen inspireren om ook aan de slag te gaan met sociale innovatie. De evaluatie geeft verder aanbevelingen om de uitvoering van de regeling te verbeteren.

Onderzoeksopzet
De evaluatie heeft bestaan uit een aantal onderling samenhangende onderzoeksactiviteiten. Allereerst is deskresearch verricht en gesprekken met sleutelpersonen gevoerd. De kern van de evaluatie werd gevormd door veldwerk onder arbeidsorganisaties die al dan niet met succes een beroep op het eerste tijdvak van Actie E hebben gedaan. Daarbij zijn de ervaringen en resultaten van de volgende twee groepen arbeidsorganisaties met elkaar vergeleken, namelijk deelnemers en afgewezenen. In totaal zijn telefonische interviews afgenomen onder 49 deelnemers, 30 afgewezenen en 24 OR/PVT-leden.

Opzet van het rapport
In het volledige rapport leest u meer over de regeling zelf, over de ervaringen met de procedures, de kenmerken en uitvoering van projecten, de effectiviteit en tenslotte worden en conclusies getrokken en bouwstenen voor de toekomst geformuleerd.

Verwijzing
Het volledige rapport: Evaluatie tijdvak 1 actie E sociale innovatie van het ESF-programma 2007-2013 (2011) is opgenomen als bijlage. 

Keywords
Sociale innovatie & monitoring en evaluatie