Eindrapport Slimmer Werken: gebruik, mogelijkheden en opbrengsten in de praktijk

2009 – Slimmer werken staat hoog op de agenda van het Innovatieplatform (IP). Door het ‘systematisch verbeteren van de manieren van werken in organisaties’, verbetert de productiviteit en het concurrentievermogen van organisaties. Daarmee verbetert de winstpositie. Daarnaast worden met slimmer werken de talenten van medewerkers optimaal benut, wat vervolgens het werkplezier vergroot. Kleine of grote organisaties, het bedrijfsleven of de overheid, de industriële of dienstverlenende sector, slimmer werken loont volgens het IP overal. Toch lijken organisaties en instellingen, wanneer zij praten over slimmer werken, er ongeveer hetzelfde mee te bedoelen maar op verschillende wijze de accenten te plaatsen. Dit kan de discussie soms vertroebelen. Daarnaast wordt naast het begrip slimmer werken ook vaak het begrip sociale innovatie gebruikt, al dan niet als synoniem.

Het Innovatieplatform (IP) wil via een meerjarenprogramma stimuleren dat meer bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) beginnen met sociale innovatie en slimmer werken. Dit vanuit de veronderstelling dat als 10 procent van de bedrijven een productiviteitswinst van 10 procent haalt de productiviteitsgroei in Nederland met 1 procent extra stijgt.

Dit rapport bespreekt de bevindingen van het door EIM uitgevoerde onderzoek onder 650 MKB-bedrijven naar de wijze waarop deze in aanraking komen met de momenteel beschikbare instrumenten op het terrein van slimmer werken, de effecten van deze instrumenten en de wijze waarop deze effecten nog kunnen worden vergroot.

Onderzoeksvraag

Hoe kan het IP stimuleren dat meer bedrijven uit het Nederlandse MKB beginnen met sociale innovatie en slimmer werken?

Doel

·

Meer inzicht krijgen in de beweegredenen en karakteristieken van ondernemers die aan de slag gaan met sociale innovatie en het beschikbare instrumentarium.

·

Meer inzicht krijgen in de mate waarin het huidige instrumentarium bijdraagt aan sociale innovatie binnen de ondernemingen van gebruikers.

Aanpak

Dit rapport bespreekt de volgende onderdelen:

·

Sociale innovatie en slimmer werken in de literatuur

·

Beleid en instrumenten

·

Bedrijven en slimmer werken

·

Sociale innovatie in het MKB: wie doet wat?

·

De opbrengsten van sociale innovatie

·

De rol van Syntens, SenterNovem en andere externe partijen

Conclusies

Bij bedrijven die iets aan ‘slimmer werken’ doen ligt de productiviteitsgroei 9 procent hoger dan bij bedrijven die dat niet doen. Daarnaast zijn technologische- en productinnovaties effectiever als ze gecombineerd worden met slimmer werken. De productiviteitsgroei van deze bedrijven ligt ca. 12 procent hoger in vergelijking met bedrijven die enkel technologisch innoveren.

Met name een participatieve aanpak is succesvol. Advies van het IP is om via een speciaal programma waarin Syntens, NCSI en branches samenwerken, meer MKB bedrijven aan te zetten tot slimmer werken.

Zie voor het onderzoeksrapport Slimmer werken: gebruik, mogelijkheden en opbrengsten in de praktijk (2009) van P.A. van der Hauw, M.N. Pasaribu & P.T. van der Zeijden de bijlagen. Hier is tevens het bijbehorende adviesrapport Slimmer werken werkt! (2009) van het Innovatieplatform te vinden.

Keywords: slimmer werken,  monitoring &evaluatie