Een verdere invulling van de ViA Doorbraak ‘Innovatiecentrum Vlaanderen’

2012 – Vlaanderen in Actie (ViA) is het toekomstproject voor Vlaanderen, dat de regio voor 2020 naar de top vijf van Europese regio’s moet leiden. Vlaanderen wil excelleren op elk maatschappelijk domein: wetenschappelijk, economisch, ecologisch, onderwijskundig, sociaal, internationaal en bestuursmatig.

Het gaat om innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die zorgen voor de creatie van banen, de bedrijven in staat stellen om internationaal door te groeien, en Vlaanderen bij de top van de Europese regio’s brengen. Om dat te kunnen bereiken, moeten onderzoekers, bedrijven en de overheid heel nauw gaan samenwerken. Dat concept heet ‘open innovatie’.

Het Innovatiecentrum Vlaanderen bevat vier actielijnen: Meer middelen voor onderzoek en ontwikkeling, Focussen op speerpuntdomeinen, outputmonitoring voor onderzoek, Meer kansen voor onderzoekstalent.

De notitie noemt de volgende actiepunten.

  • Orientatie van het innovatiebeleid op de maatschappelijke en economische uitdagingen: “challenge driven innovation”.
  • Koppelen van enerzijds de wetenschappelijke en technologische sterktes van Vlaanderen met anderzijds de grote maatschappelijke en economische uitdagingen: innovatieknooppunten.
  • De afstemming tussen wetenschappelijke kenniscreatie en innovatieve sterktes wordt gesteund op een outputmonitoring.
  • Ondersteunen van een doelmatig procesmanagement met de cruciale schakels van de innovatieketen: kenniscreatie, innovatie en valorisatie.
  • Permanente aandacht voor het niet-gerichte wetenschapsbeleid, voor het infrastructuurbeleid, en voor het beleid inzake de loopbaan en het statuut van onderzoekers.
  • Afstemming met, en een optimalisatie van, het Vlaams internationaal gericht instrumentarium.
  • Het Economisch Overheidsinstrumentarium wordt gericht ingezet om de innovatie en valorisatie te versterken en te verankeren.
  • Transversale beleidsafstemming die bijdraagt tot het uitrollen en valoriseren van de innovatie en deze verder verankert in de economische en maatschappelijke dynamiek.
  • Het relevante middenveld wordt betrokken bij de ondersteuning en verbreiden van innovatie.
  • De structuren waarmee het innovatiebeleid vorm wordt gegeven, worden scherp gesteld met als doel transparante, efficiënte en deugdelijke structuren.

Verwijzing:
Vlaanderen in Actie, Pact 2020. Een verdere invulling van de ViA Doorbraak ‘Innovatiecentrum Vlaanderen’; Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid.

Keywords: 
Innovatie & Innovatievermogen, Internationaal