Een verantwoorde weg naar groei; Nieuw sociaal beleid voor Nederland

2014 – De AWVN doet met het manifest ‘Een verantwoorde weg naar groei. Nieuw sociaal beleid voor Nederland’ een oproep om een nieuwe en verantwoorde weg in te slaan. Een verantwoorde mix van collectiviteit en individuele verantwoordelijkheid.
Om deze oproep kracht bij te zetten heeft AWVN enkele nauw betrokkenen uit de wereld van werkgevers, werknemers en wetenschap geconsulteerd in een klankbordgroep, de Denktank Nieuw Sociaal Beleid.

Het nieuwe sociaal beleid betekent dat er zekerheden moeten komen – inclusief een pensioenrecht – voor álle werkenden, dat de professionele ontwikkeling en het onderwijs goed moeten aansluiten op de (nieuwe, geflexibiliseerde) arbeidsmarkt en dat het draagvlak voor het sociaal beleid in Nederland moet verbreden.

De AWVN doet de volgende voorstellen:

Werken aan optimale flexibiliteit voor bedrijven, gekoppeld aan nieuwe zekerheden voor alle werkenden in Nederland
• Een uniforme basisregeling voor sociale zekerheid voor alle werkenden, die voorziet in een uitkering bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.
• Bovenop de AOW: een uniforme en verplichte basispensioenregeling voor alle werkenden.
• Het transformeren van het sociaal beleid voor werknemers in sociaal beleid voor allen die op   (semi-)continue basis voor de onderneming werken.
• Een code verantwoordelijk marktgedrag voor alle relevante sectoren waar nieuwe werkrelaties ontstaan doordat ondernemingen werk uitbesteden aan (facilitaire) dienstverleners en zzp’ers.

Werken aan de ontwikkeling van mensen en daarmee aan een duurzaam inzetbare, competente beroepsbevolking die borg staat voor kwaliteitsvolle en innovatieve diensten en producten
• Een nationaal opleidings- en ontwikkelingsfonds voor alle werkenden.
• Stagerecht voor alle MBO-studenten.
• Het ontwikkelen van bedrijfsgerichte opleidingen op lager en middelbaar niveau door middel van samenwerking tussen ondernemingen en ROC’s.
• Talentmanagement waarmee de interne flexibiliteit van ondernemingen wordt vergroot  en deze beter opgewassen zijn tegen de externe flexibiliteit.

Werken aan nieuw werk in een sterk vergrijzend Europa met een structureel krimpende beroepsbevolking
• De vorming van een netwerk van (grotere) ondernemingen dat de mogelijkheden van reshoring van productie van het buitenland naar Nederland in kaart brengt.
• De invoering van dienstencheques voor persoonlijke dienstverlening aan burgers, vooral thuiswonende ouderen.

Werken aan draagvlak voor deze veranderingen door de innovatie van processen
• Verkennen van mogelijkheden voor vernieuwing van de processen rond arbeidsvoorwaardenvorming en medezeggenschap. Zoals een gescheiden loon-cao en een investerings-cao. Een andere mogelijkheid is om alle werkenden die duurzaam aan de onderneming verbonden zijn, te betrekken bij de arbeidsvoorwaardenvorming en medezeggenschap
• Nieuwe rolopvattingen voor betrokken partijen: ondernemingen die ook inclusief werkgeverschap, reshoring van productiewerk en maatschappelijk verantwoord ondernemen omarmen en vakorganisaties die ook aandacht besteden aan individuele dienstverlening en coaching.

Dit is een open uitnodiging van de AWVN aan alle betrokken partijen om hier op korte termijn de discussie over aan te gaan en voor nadere invulling te zorgen.

Referentie
‘Een verantwoorde weg naar groei. Nieuw sociaal beleid voor Nederland.’  AWVN, Den Haag, oktober 2014. Het manifest is als bijlage opgenomen.