Diffusie en Adoptie van Innovaties in de Publieke Sector

Modernisering van het openbaar bestuur en de rol die innovaties daarin spelen staan momenteel in het brandpunt van de belangstelling. Er vinden dan ook op tal van plaatsen in de publieke sector innovaties plaats. Opvallend hierbij is echter dat deze – vaak succesvolle – innovaties zich niet of maar beperkt verspreiden naar andere publieke organisaties. Dit roept de vraag op hoe processen van diffusie en adoptie van innovaties tussen organisaties in de publieke sector verlopen en welke factoren en mechanismen aan deze processen ten grondslag liggen. In dit onderzoek staat deze theorie en praktijk van de diffusie en adoptie van innovaties in de publieke sector centraal.

Doel
Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de diffusie van innovaties en innovatieve kennis en de adoptie van die innovaties en kennis door andere organisaties binnen en buiten een bepaalde beleidssector. Op grond van deze inzichten is het dan mogelijk om meer systematisch na te denken over de ontwikkeling van diffusiestrategieën en de in dit kader in te zetten instrumenten.

Onderzoeksvragen

·

Welke theoretische en empirische inzichten bestaan er over de factoren enmechanismen die ten grondslag liggen aan het proces van diffusie en adoptie vaninnovaties tussen organisaties in het algemeen, en in het bijzonder in de publieke sector?

·

Hoe verloopt het feitelijke proces van diffusie en adoptie van innovaties tussenorganisaties in de praktijk van de publieke sector en welke factoren en mechanismen spelen daarbij een rol?

·

Welke diffusiestrategieën kunnen op grond van deze inzichten worden ontwikkeld en welke inzet van (een mix van) instrumenten zou hiervan af kunnen worden geleid?

Onderwerpen

·

Diffusie en adoptie van innovaties

·

SMS-alert

·

Aanpak Harde Kern Jeugd

·

Veiligheidshuis

·

ROC-chipkaart

·

Jongerenloket

·

De brede school

Zie voor het onderzoeksrapport Diffusie en adoptie van innovaties in de publieke sector (2006) van V.J.J.M. Bekkers, E.H. Korteland, E.I. Muller & M.E. Simons de bijlagen.