Commissie Borstlap: In wat voor land willen wij werken?

2020 – De Commissie Regulering van Werk (‘Commissie Borstlap’) brengt een advies uit aan de regering omtrent een nieuw ontwerp voor de regulering van werk.
Op basis van analyses en gesprekken met sleutelfiguren komt de Commissie tot de conclusie: ‘We moeten de bakens verzetten’. Dat wil zeggen, we moeten wet- en regelgeving omtrent arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en regels over ontwikkeling van kennis en vaardigheid vernieuwen.
Dat moet om voorbereid te zijn op toekomstige behoeften en omstandigheden en om economische en sociale vooruitgang te waarborgen op wat langere termijn.

Vereisten
De vereisten voor de toekomstgerichte regels omtrent werk zijn: wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid, wederkerigheid. ‘Het land waarin wij willen werken is een ondernemend land waarin iedereen actief meewerkt aan de verwezenlijking van eigen en gemeenschappelijke welvaart in brede zin. Iedereen weet waar hij/zij aan toe is, krijgt fundamentele bescherming en toerusting……’ 
Op micro- en macroniveau zijn er voorbeelden te noemen die illustreren dat we nog niet zo ver zijn. Genoemd worden onder andere een werknemer die van het ene flexibele contract in het andere rolt en discriminatie bij sollicitaties en op de werkvloer op microniveau, en op macroniveau het hoge percentage zelfstandigen dat leidt tot fragmentatie van de productie en volatiliteit van de economie.

Bouwstenen voor herontwerp
1.
Bevorder interne wendbaarheid, rem externe flexibiliteit af.
2. Creëer een overzichtelijker stelsel van contractvormen: overeenkomsten voor zelfstandigen, arbeidsovereenkomsten voor (on)bepaalde tijd, uitzendovereenkomsten voor werknemers in dienst van een uitzendbureau.
3. Stel alle werkende in staat zich te ontwikkelen en te blijven leren.
4. Zorg voor een fiscaal gelijke behandeling en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden.
5. Kom tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.
6. De commissie pleit voor een brede maatschappelijke alliantie om te komen tot een breed gedragen herontwerp van de regels omtrent werk.

Referentie
‘In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk’.  Eindrapport van de Commissie Regulering van Werk, Den Haag: 23 jan. 2020.
Het rapport is te downloaden via https://www.reguleringvanwerk.nl/documenten/publicaties/2020/01/23/eindrapport-commissie-regulering-van-werk :
De Commissie bracht eerder een discussienota uit. De voorzitter van de Commissie de heer Bortslap hield een toespraak n.a.v. het verschijnen van die nota. De OECD leverde input aan deze commissie. Deze drie documenten zijn opgenomen als bijlage.

 

Een reactie: ‘Borstlap’ is pas het begin
Een reactie op het rapport van de commissie Borstlap komt van Paul de Beer in S&D, 2020/1.
De Beer brengt onder meer het volgende naar voren:
Hoewel de commissie ervan uitgaat dat flexibilisering geen natuurwet is; gaat zij er wel vanuit dat er sprake zal zijn van een toenemende behoefte aan flexibilisering van bedrijven en dus dat afname van externe flex gecompenseerd zal moeten worden met een toename van interne flex.
De Beer wijst er op dat er geen onderbouwing door internationaal vergelijkend onderzoek is voor de aanname van de Commissie dat de Nederlandse wetgeving omtrent doorbetaling bij ziekte en ontslagbescherming tot een relatieve hoge mate van externe flexibilisering leidt in ons land.
Hij wijst op de verschuiving in de machtsbalans tussen vakbonden en werkgevers die het voor de laatste groepering mogelijk maakt zich extreem risicomijdend op te stellen en het ondernemingsrisico op het flexibele personeel af te wenden.
Het veranderen van deze cultuur vergt meer dan de voorstellen van de commissie, onder andere ook het actief versterken van vakbonden.
Het artikel is te vinden via: https://www.wbs.nl/publicaties/borstlap-pas-het-begin

 

Thema: Arbeidsverhoudingen
Sector: n.v.t.
Bron: Beleidsrapport, Artikel