Collectief overleg bij individueel roosteren

2012 – Individueel roosteren is een vorm van organiseren waarbij overleg centraal staat. Primair is dat het overleg tussen leidinggevende en werknemer(s) en tussen werknemers onderling. Zij maken samen de roosterpuzzel en brengen vraag en aanbod van arbeid in balans. Hoe beter ze daarbij met elkaar in gesprek gaan, hoe meer resultaat ze met het individueel roosteren boeken. Een goede dialoog op de werkvloer is daarmee de sleutel tot succes. Maar niet alleen op de werkvloer is overleg over individueel roosteren van belang. Werkgever en ondernemingsraad (OR) enerzijds en cao-partijen anderzijds kunnen het succes van individueel roosteren groter of kleiner maken. Hoewel zij zich niet over elk individueel rooster kunnen buigen, hebben ze wel een belangrijke rol bij het vaststellen van condities en procedures waaronder individueel roosteren plaatsvindt. Ondanks de individualiteit van de roosters is er namelijk ook altijd een collectief kader dat die individuele roosters met elkaar verbindt. Over het collectief overleg dat daarmee samenhangt gaat dit artikel.

Opzet artikel
Om te beginnen geven de auteurs eerst een korte omschrijving van de verandering die individueel roosteren met zich brengt als je uit een situatie van collectieve roosters komt. Ze beschrijven de dilemma’s en uitdagingen die daarbij aan de orde zijn. Vervolgens gaan de auteurs in op het collectief overleg, waarbij we een onderscheid maken tussen het overleg op cao-niveau, tussen werkgever en vakbonden, en het overleg op bedrijfsniveau, tussen bestuurder en OR. Tot slot wijden de schrijvers van dit artikel enige woorden aan de afstemming tussen deze twee overlegniveaus.

Verwijzing
Het volledige artikel Collectief overleg bij individueel roosteren (2012) uitgegeven door het NCSI is opgenomen als bijlage.

Keyword: Individueel roosteren