Co-creatie Cao AEGON

2016 – Sinds  2013 komen cao’s bij Aegon door co-creatie tot stand. Zo zijn er inmiddels drie cao’s afgesloten: cao 2013 – 2014, cao 2014 – 2015 en cao 2015 – 2018.

Co-creatie

Voordat  er formeel onderhandeld wordt gaan vertegenwoordigers van Aegon, de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Aegon,  FNV Finance, CNV Dienstenbond en De Unie in overleg om de thema’s te bespreken en vast te stellen die in de cao moeten worden opgenomen of vernieuwd.

Breed samengestelde themagroepen gaan met de thema’s aan de slag om tot een lijst te komen met belangrijke onderwerpen en mogelijkheden voor een nieuwe cao. Naast de themagroepen kunnen alle medewerkers hun input leveren in inloopsessies en door middel van een enquête. Het onderhandelingsresultaat wordt door bonden, de COR en AEGON gepresenteerd aan en besproken met alle medewerkers. Aegon, COR en bonden komen twee keer per jaar bijeen om de  uitvoering van de afspraken te monitoren.

Cao Aegon 2013 – 2014

Voor de cao 2013 – 2014 kozen de cao-partijen ervoor om binnen het beperkte budget een duidelijke prioriteit te leggen bij het investeren in maatregelen op het gebied van ieders individuele en duurzame inzetbaarheid. Er is meer geld beschikbaar gesteld  voor scholing en de mogelijkheden om actief te werken aan loopbaanontwikkeling werden vergroot. 

Cao Aegon 2014-2015

In dit jaar werd het accent gelegd op Employability en Pre-mobiliteit. In 2013 waren al loopbaanchecks ingevoerd en voor allen een ontwikkelingsbudget beschikbaar gesteld. In deze cao en het bijbehorende Sociaal Plan is veel aandacht voor het verhogen van de inzetbaarheid van medewerkers en het voorkomen van boventalligheid door het tijdig voeren van gesprekken ‘in de arbeidsrelatie’ dat wil zeggen tussen de medewerker en zijn of haar directe manager. (Zie het principe akkoord dat is opgenomen als bijlage). 

Cao Aegon 2015 – 2018

Voor de nieuwe cao en het Sociaal Plan (“Je eigen plan”) werden de volgende uitgangspunten geformuleerd in het overleg vooraf (zie de inleiding van het cao-document):

Volwaardige arbeidsrelatie; dat betekent dat veel cao-afspraken hun uiteindelijke vorm krijgen in het overleg tussen medewerker en leidinggevende.

Gelijke behandeling; hetgeen onder meer betekent dat uitzendkrachten direct in de Aegon salarisschalen vallen.

Diversiteit; belemmeringen voor doelgroepen zullen worden weggenomen.

Ontwikkeling; Aegon stimuleert en ondersteunt medewerkers om te investeren in hun ontwikkeling

Gezondheid en vitaliteit; er is een leeftijd programma (BRAVO) en er zijn regelmatig FIT-gesprekken.

Over het uiteindelijke resultaat melden de sites van de bonden het volgende:

  • De cao gaat uit van een vast contract voor structureel werk; een flexibel contract voor werk dat structureel is, wordt na uiterlijk 12 maanden omgezet in een vast contract.  

  • Payrolling past niet binnen het HR-beleid van Aegon.

  • Over flexibel werken in de vorm van zelfroosteren of  thuiswerken worden op de werkvloer afspraken gemaakt.

  • De cao-afspraken geven de regie over hun toekomst aan de werknemer.

  • Per maand beschikt de werknemer over 1 dag voor persoonlijke ontwikkeling en daarvoor is een onbeperkt bedrag beschikbaar. Afspraken over het ontwikkelingstraject worden in de gesprekken met de manager gemaakt.

  • Het Sociaal Plan geeft een grote keuzevrijheid aan boventallige medewerkers om zelf te bepalen hoe de overgang naar een nieuwe werkkring te maken. Aegon stelt hulpmiddelen beschikbaar en voorziet in begeleiding.

Referentie

De volledige cao-tekst is als pdf te downloaden van de site van FNV Finance (zie hieronder). Als bijlage hier in de Kennisbanksocialeinnovatie zijn opgenomen:

  • Het Principe akkoord cao-Aegon2014-2015 (pdf) 

  • Uitkomsten co-creatie cao en sociaal plan Aegon Nederland 1/7/2015 – 30/6/2018. (pdf)

Zie ook de websites van de bonden:

https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-caos/caos-finance/aegon_nederland/

https://www.cnvvakmensen.nl/caos/verzekeraars/cao-achmea

https://www.unie.nl/actueelnieuws/articletype/articleview/articleid/45049/onderhandelingsresultaat-voor-nieuwe-cao-en-nieuw-sociaal-plan-aegon