Checklist EVC Procedure

Checklist EVC Procedure voor organisaties

Kenniscentrum EVC

Wat is het?

EVC is de afkorting van Erkennen van Verworven Competenties. EVC beoogt de erkenning, waardering en verdere ontwikkeling van wat een individu heeft geleerd in elke mogelijke leeromgeving: in formele omgevingen zoals op school, maar ook in niet-formele of informele omgevingen zoals de werkplaats of thuis. De EVC- procedure is een methode om eerder verworven competenties te erkennen als middel voor verdere loopbaanontwikkeling.

Eén van de instrumenten binnen het kwaliteitsmodel EVC is de ‘checklist voor organisaties’. Met behulp van deze checklist kunnen organisaties de EVC-procedure evalueren die gebruikt wordt of nog in ontwikkeling is.

Hoe werkt het?

De checklist is voor verschillende doeleinden te gebruiken:

-Met behulp van de checklist kan de organisatie nagaan of de EVC-procedure die wordt uitgevoerd voldoet aan de kwaliteitscode EVC;

-De checklist kan worden gebruikt om binnen de organisatie aan de slag te gaan met EVC.

Resultaten

De checklist resulteert in concrete verbeteracties voor uw organisatie. Op deze wijze krijgt men een beeld van de huidige situatie van de organisatie én de stappen en activiteiten die nodig zijn voor optimalisatie en invoering van EVC.

Website: www.kenniscentrumevc.nl

Zie voor de Checklist EVC Procedure voor organisaties de bijlagen.