Cao-Gasunie 2016

2016 – De cao bij de Gasunie is tot stand gekomen met een Convenant en een Protocol.

Dialoog en vertrouwen

In het Convenant en het Protocol spreken de werkgever/bestuurder, de vakorganisaties en de ondernemingsraad vertrouwen uit,  zij spreken af een permanente dialoog te voeren in een ‘kernteam’ en zeggen te streven naar een ‘Transparant en duurzaam HRM- en arbeidsvoorwaardenbeleid’. De traditionele domeinverdeling tussen het overleg van de bestuurder met de vakorganisaties enerzijds en met de ondernemingsraad anderzijds wordt losgelaten. Aan het eigenlijke overleg ging het sluiten van een ‘Principe akkoord’ vooraf waarin – in grote lijnen – de afspraken voor de arbeidsvoorwaarden worden geformuleerd en ‘gespreksrondes in het veld om knelpunten te inventariseren’ worden aangekondigd.  

Innovatieve afspraken in de cao

Er wordt een ‘flexibiliseringsbudget’ beschikbaar gesteld voor het samenstellen van een arbeidsvoorwaardenpakket naar eigen keuze. (dit budget was ook in de cao 2013 al afgesproken). Het bestaat uit een – in afspraken geconcretiseerde – geldwaarde voor een aantal uren. Hierin is de levensloopbijdrage en de 13e en 14e maand verdisconteerd.
De Gasunie zal een actief Loopbaanbeleid voeren door ‘maatregelen met betrekking tot training, opleiding en dergelijke…’ te nemen en het beleid met de vakverenigingen te bespreken.
Omtrent het aantrekken van inleenkrachten wordt de ondernemingsraad periodiek geïnformeerd en die  kan zijn visie daarop kenbaar maken. In het normale contact met de vakverenigingen zal aandacht besteed worden aan de werkgelegenheidsontwikkeling bij de onderneming. En in geval van mogelijke sluiting van onderdelen of reorganisaties wordt daarover zo vroeg als mogelijk met de vakorganisaties gesproken. Voorts staat in de cao dat de werkgever er naar zal streven – voor zover de doelstelling van de onderneming dat toelaat – ‘het aantal in dienst zijnde werknemers niet te doen teruglopen’.
De werkgever zal streven naar verbetering van de kwaliteit van de arbeidsplaats door werkinhoud en werkomstandigheden zo te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de gezondheid van de werknemers.Met de ondernemingsraad zal aandacht worden besteed aan het te werk stellen van gehandicapten en aantrekken van groepen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt; eventueel zullen arbeidsplaatsen voor hen geschikt gemaakt worden.
De vakvereniging en haar leden zullen, tijdens de duur van deze overeenkomst geen werkstaking bij de werkgever toepassen, zolang de werkgever geen uitsluiting op leden van de vakvereniging toepast. 

Referentie

In de bijlage zijn opgenomen: de volledige cao-tekst, het protocol en het convenant.
Gasunie Nederland • cao 2016.pdf 
(177,53 Kb)

Gasunie Nederland • Protocol duurzaam HRM- en arbeidsvoorwaardenbeleid 2016.pdf (122,92 Kb)

Gasunie Nederland • Convenant kernteam duurzaam HRM- en arbeidsvoorwaardenbeleid 2016.pdf (218,64 Kb)