Brede inzetbaarheid in het midden- en kleinbedrijf

Brede inzetbaarheid in het midden- en kleinbedrijf

2021 – In dit artikel in het Tijdschrift voor HRM onderzoeken Verbiest et al. wat de te verwachten effecten zijn voor bedrijf en personeel van verschillende uitwerkingen van brede inzetbaarheid. Zij hanteren als indicatoren voor de effecten: personele kosten, efficiency, innovatie, klanttevredenheid, vakmanschap en kwaliteit van arbeid.

Doel van het artikel is vooral te laten zien hoe het keuzeproces ten aanzien van de invulling van brede inzetbaarheid in een dialoog tussen stakeholders, gefaciliteerd kan worden.

 

Onderzoeksvraag

Wat zijn de mogelijke effecten van brede inzetbaarheid voor bedrijf en personeel en hoe kunnen die mogelijke effecten in kaart worden gebracht bij het maken van een afweging in invulling van brede inzetbaarheid, in het bijzonder in het MKB?

Bij die ‘invulling’ ging het hier vooral om de vraag ‘welk percentage medewerkers zou breed inzetbaar moeten zijn en welk percentage specialist?’

 

Methode

Twee casestudies worden beschreven. Per bedrijf zijn de volgende stappen gezet: interviews, eerste vragenlijst, werksessie, tweede vragenlijst en tweede werksessie. Dat leverde gewogen verwachtingen omtrent de effecten op.

Het betrof twee MKB-bedrijven in de techniek.

 

Resultaten

Van brede inzetbaarheid worden zowel positieve als negatieve effecten op de factoren die voor bedrijf en medewerkers van belang zijn, verwacht.

Personeelskosten kunnen dalen door lagere verzuimkosten, maar er zullen hogere opleidingskosten en loonkosten (door hogere beloning voor veelzijdiger personeel) zijn.

Klanttevredenheid kan stijgen door meer klantcontact, maar zowel brede inzetbaarheid als specialisatie kunnen de klanttevredenheid omhoog brengen.

Efficiency kan stijgen door een verminderde kans op leegloop, maar een hogere omschakeltijd en een verminderde taakkennis kunnen de efficiency negatief beïnvloeden.

Innovatievermogen zal toenemen bij brede inzetbaarheid.

Vakmanschap wordt versterkt als de brede inzetbaarheid aansluit bij de wensen en mogelijkheden van het personeel

Kwaliteit van arbeid; verwacht wordt dat de mentale belasting zal toenemen bij brede inzetbaarheid, maar daar kunnen medewerkers mogelijk beter mee omgaan doordat ook de teambinding zal toenemen (sociale ondersteuning).

 

Belangrijk is dat HRM medewerkers een dialoog tussen alle stakeholders entameren over de passende vorm van brede inzetbaarheid. Belangrijke instrumenten daarbij zijn: inzicht in de werkplanning ontwikkelen en het delen en hanteren van een competentiematrix als hulpmiddel.

 

Referentie

Verbiest, Sarike, Anneke Goudswaard, Linda Drupsteen, Nihat Dag, Gu van Rhijn, Hardy van de Ven: ‘Brede inzetbaarheid in het midden- en kleinbedrijf’. In: Tijdschrift voor HRM, Editie 1, 2021.

 

Thema: Flexibel organiseren; talent ontwikkeling, MKB

Sector: Techniek

Bron: Artikel, Cases