Beter werken in de praktijk; voorbeelden van 'Beter werken in het openbaar bestuur'

2012- In dit boekje vindt u een overzicht van praktijkvoorbeelden die een bijdrage leveren aan ‘Beter werken in het openbaar bestuur’. Dit boekje is een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen. Hiermee bieden zij u per project inzicht in projectomschrijvingen, doelstellingen, knelpunten en oplossingen. Daarnaast treft u in deze publicatie de namen en contactgegevens aan van de deskundigen en projectleiders, de leden van de programmaraad, en het programma-managementteam Beter Werken in het openbaar bestuur.

Het programma

Het programma ‘Beter Werken in het openbaar bestuur’ is ingericht omdat de overheid in de toekomst een aantrekkelijke werkgever wil blijven ondanks de bezuinigingen. Dit kan door het anders organiseren van werk. Bijvoorbeeld door het minimaliseren van bureaucratie en het investeren in mensen door een goed loopbaanbeleid. Het programma rust op drie pijlers:

  • Bevordering van de arbeidsmobiliteit om acute problematiek op te lossen.
  • Voorkomen van toekomstige tekorten en flexibiliseren arbeidsinzet.
  • Verhoging van de arbeidsproductiviteit en meer ruimte voor de professional.

Het boek bevat 42 voorbeelden. Hieronder treft u een korte typering aan van een selectie van de praktijkvoorbeelden. Een pdf van het hele rapport is als bijlage opgenomen.

Praktijkvoorbeelden (selectie)

Regionaal opleiden;  binnen ‘Werken in het Westen’ wordt regionaal samenwerken bevorderd, door met elkaar samen opleidingen te volgen en netwerkbijeenkomsten te organiseren waarop mensen elkaar tegenkomen en in gesprek gaan.

Strategische Personeelsplanning Rijk;  alle onderdelen van de rijksdienst gaan aan de slag met Strategische Personeelsplanning. Zij werken met een rijks brede methodiek om te kijken naar het hele proces van in-, door en uitstroom.

Interbestuurlijke interim  samenwerking;  de Projectenpool is een pool van interim project- en programmamanagers. Departementale pools werken samen in een interdepartementaal netwerk, de Poolcirkel.

Interbestuurlijke Samenwerking Traineeprogramma’s;  In 2010 is gestart met een project Interbestuurlijke Samenwerking Traineeprogramma’s om jonge ambtenaren van gemeenten, provincies en rijk met elkaar in contact te brengen en uitwisseling mogelijk te maken. Het Rijk, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en de gemeente Den Haag zijn hiermee begonnen. Inmiddels zijn ook de traineeprogramma’s van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht aangesloten.

Ambtenaar 2.0;  Ambtenaar 2.0 is een netwerk en een platform van mensen, zowel ambtenaren als burgers, die de gevolgen van web 2.0 voor de overheid willen onderzoeken en onder de aandacht brengen. Het gaat om samenwerken over organisatiegrenzen heen, om cocreatie en om de overheid als facilitator.

WerkeninFriesland; in dit virtuele loopbaancentrum worden vacatures, cv’s, workshops en kennis uitgewisseld tussen bijna alle Friese overheden.

Rondje LoopbaanActief; in verschillende organisaties en/of samenwerkingsverbanden worden evenementen georganiseerd waarbij één van de onderdelen een uitwisselingsdag is. Op die dag lopen medewerkers uit de gemeentelijke sector een dag mee met het werk van een ander in een andere organisatie en/of sector. Omgekeerd komen medewerkers uit andere organisaties en/of sectoren een dag meewerken in een gemeente.

Mobiliteit- en Loopbaancentrum ‘Zeeland Werkt’;  Zeeland Werkt brengt vraag en aanbod bij elkaar, coacht medewerkers met loopbaanvragen en profileert de Zeeuwse overheidswerkgevers als aantrekkelijke werkgevers.

Stichting ArbeidsmobiliteitsCentrum West-Brabant (ACE); ACE is een onafhankelijk werkgeversnetwerk in de regio West-Brabant. Meer dan 1000 bedrijven en instellingen uit diverse sectoren werken samen op het gebied van arbeidsmobiliteit en HR-beleid. Het doel is verhogen van het resultaat en de kwaliteit door uitwisseling van werknemers, kennis, ideeën en ervaring, van, voor en door werkgevers.

CityHall; Cityhall is een virtuele managementgame waarin negen teams vanuit drie studierichtingen (Personeel & Arbeid/Management Economie & Recht/Vastgoed & Makelaardij) het gedurende tien weken tegen elkaar opnemen. CityHall wordt georganiseerd door Gemeente Alphen aan den Rijn samen met het Instituut voor Managementopleidingen (IMO) van de Hogeschool Rotterdam.