AWVN, Aan het werk: vijf uitdagingen voor een sterker Nederland

2016 – De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) heeft ter voorbereiding van haar jaarcongres in 2016, in ‘dialoog sessies’ ideeën verzameld van zeventig mensen uit diverse relevante sectoren. Dit leidde tot een ideeënparade en de publicatie: ‘Aan het werk’.

De ideeënparade wordt in deze publicatie gepresenteerd aan de hand van vijf uitdagingen en geordend in ideeën voor acties op macro-, meso- en microniveau.

Werken aan nieuw werk met nieuwe zekerheden

Op macroniveau worden de ideeën samengevat als: nieuwe sociale zekerheid voor alle werkenden,

dienstencheques en stimuleren van succesvolle economische groeikernen.

Mogelijke acties op mesoniveau zijn bijvoorbeeld: het steunen van sociaal maatschappelijke initiatieven voor participatie door verschillende stakeholders.

Op microniveau werd gepleit voor investeren in regionale netwerken met bedrijven samen en voor het onderzoeken van de mogelijkheid om mobiliteit met nieuwe cao-bepalingen te faciliteren.

Werken aan de best opgeleide beroepsbevolking

Voor het macroniveau komen ideeën voorbij als: introduceer een verzekering tegen kennisveroudering, stimuleer levenslang leren met scholingsvouchers en fiscale prikkels; benut WW-gelden, transitievergoedingen en sectorale middelen voor inzetbaarheidsbudgetten.

Op mesoniveau is een mogelijke maatregel de oprichting van regionale centra voor vakmanschap.

Microniveau-maatregelen kunnen zijn onder andere: ruimte maken voor informeel leren, het implementeren van nieuwe manieren van werken die ondernemend gedrag stimuleren en het stimuleren en faciliteren van de eigen verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid.

Werken aan een inclusieve arbeidsmarkt

Macroniveau-activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn: het ontwikkelen van een nieuwe meetlat voor het beoordelen van economische en maatschappelijke opbrengsten en verbreden van de doelgroep naar allen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op mesoniveau werd o.a. gedacht aan het bouwen van een netwerk van vraag, aanbod en onderwijs.

Op microniveau wordt werkgevers aangeraden om te onderzoeken hoe diversiteit in hun bedrijf rendabel kan zijn en om naast de kosten ook de economische en maatschappelijk waarde onder ogen te zien.

Werken aan vitale regio’s

Op macroniveau kan men investeren in lokale experimenten en daarvoor regelluwe zones scheppen.

Op mesoniveau gaat het vooral om het zoeken van nieuwe verbindingen. De activiteiten zouden moeten starten vanuit een lokaal maatschappelijk vraagstuk.

De ideeën voor activiteiten op microniveau betreffen onder meer: het onderzoeken van de businesscase van maatschappelijke waarde-creatie.

Nieuwe dialoog, snelle transitie

Hier worden de acties niet meer naar niveau onderscheiden. Genoemd worden onder andere: honoreer, faciliteer en stimuleer top down, werk aan nieuwe coalities en financiële bronnen en gebruik de ideeënparade voor de dialoog.

Referentie

AWVN, ‘Aan het werk: vijf uitdagingen voor een sterker Nederland’. 2016. De publicatie is als bijlage toegevoegd.