Atlas of social innovation. 1th and 2nd edition.

2019 – 2nd Volume: ‘A World of New Practices’ is het tweede deel van de Atlas of Social Innovation.  In 2018 verscheen de eerste Atlas of Social Innovation, die werd samengesteld door een research team van de TU Dortmund University die werkte met een wereldwijde communitiy van praktijkmensen, beleidsmakers en onderzoekers (zie hieronder).
Dit is een unieke verzameling van kennis uit die community over sociale innovatie die beoogt de meest urgente maatschappelijke vraagstukken te agenderen en voortdurend nieuwe oplossiingen te ontwikkelen voor grote problemen. Sociale innovatie zal er aan bijdragen dat mensen met de socio-digitale transformatie kunnen omgaan. Sociale innovatie zal met het oog daarop de innovatie competenties en de duurzaamheid van de maatschappij verhogen.
De Atlas II bevat bijdragen van 43 experts waarin de trends in sociale innovatie worden geschetst en hun relaties tot andere denkrichtingen en onderzoekstratdities uiteengezet.
Ook in deze tweede editie is een artikel over workplace innovation opgenomen, dat we hieronder kort samenvatten.

Complementing digitalisation with workplace innovation
In de bijdrage van Frank Pot, Steven Dhondt, Peter Oeij, Diana Rus en Peter Totterdill wordt workplace innovation (WPI) gebruikt voor het geheel van niet-technologische benaderingen van innovatie. Het doel van het artikel is om te laten zien hoe digitale technologie alleen organisaties niet productiever gaat maken; eerst dient het organisatie-concept te worden ontworpen zodat het past bij de competenties van de medewerkers en dan aanvullend de digitale technologie ter ondersteuning van hun werk. 
Het artikel beschijft drie valkuilen.
1. Beginnen met de technologie; dit zal vrijwel zeker leiden tot een suboptimale integratie van de werkorganisatie en de technologie. Een op de mens georienteerde technologie is de oplossing.
2, Management by algorithms; algorithms dienen transparant en open te staan voor discussie tussen management en werknemers.
3. Alleen aandacht voor ‘skills’; T-vormige competenties vereisen een T-vormige organisatie en management gebaseerd op participatie en vertrouwen.
Deze valkuilen kunnen eenvoudig ontlopen worden door te beginnen met aan de werknemers te vragen hoe de werkorganisatie kan worden verbeterd en hoe technologie dat kan ondersteunen.

2018 – ‘New practices for better future’.DeAtlas of social innovation’ is het product van een project (SI-DRIVE 2014 – 2017) dat is gefinancierd door de EU met als doel de kennis te vermeerderen over sociale innovatie als motor van sociale of maatschappelijke verandering. In het project zijn goede voorbeelden vanuit de hele wereld betrokken.
In deze Atlas staat een aantal bijdragen over Employment en Workplace innovation (WPI) die van belang zijn voor ‘sociale innovatie’ in engere zin en zoals bedoeld in deze Kennisbank, namelijk ‘vernieuwingen in de arbeidsorganisatie’. Onderstaande de samenvattingen van deze stukken van de Atlas.

Workplace innovation as an important driver of social innovation
Dit is een bijdrage van Peter Oeij, Steven Dhondt, Frank Pot en Peter Totterdill. Binnen het SI-Drive project is Workplace innovation een van de ‘practice fields’ binnen het ‘policy domain’ Employment.
De schrijvers stellen dat WPI een beweging is in arbeidsorganisaties en bedrijven die een belangrijk effect kan hebben op de participatie van werknemers, de kwaliteit van hun werk en functies en op de duurzame werkgelegenheid voor de beroepsbevolking alsmede op de productiviteit van arbeidsorganisaties en hun vermogen tot innoveren. Zij voeren daarvoor empirische gegevens aan. WPI zeggen zij, kan ook bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken zoals werkloosheid, werknemersvertegenwoordiging, sociale dialoog en sociale cohesie. Dat wordt nu nog onderschat in het innovatie beleid van de EU.

Social innovation in Western Europe: networks and programmes as drivers
In dit hoofdstuk betogen Peter Oeij, Steven Dhondt, Suzanne Solley en Amanda Hill-Dixon dat beleid dat SI ecosystemen stimuleert waarschijnlijk de duurzaamheid van sociale innovaties bevordert.          Zij laten met voorbeelden zien hoe in West Europa netwerken, individuen en groepen de drijvende krachten waren van sociale innovatie. 

Linking practice fields of social innovations in the domain of employment
Peter Oeij, Steven Dhondt en Wouter van der Torre stellen hier dat sociale innovaties in het beleidsgebied Werkgelegenheid verspreid en geïsoleerd zijn. Daardoor creëren ze geen kritische massa voor een blijvende verandering in werkgelegenheid. In de 136 cases ( uit de SI-Drive’s global mapping) onderscheiden zij drie praktijkgebieden: jeugdwerkloosheid, sociaal ondernemerschap en de nieuwe arbeidsorganisatie. De bestrijding van jeugdwerkloosheid blijft hangen in ‘oude instituties’, sociaal ondernemerschap wordt vooral gedreven door charismatische doorzetters en nieuwe vormen van organiseren van het werk blijven verborgen achter de muren van bedrijven die concurrentie vrezen. Beleidsmakers moeten een integrale visie ontwikkelen op sociale innovatie op het gebied werkgelegenheid die alle stakeholders omvat. Deze visie moet bestaande initiatieven verbinden met de bestaand beleid ten aanzien van werkgelegenheid, human resources, opleiding en training. Dat geldt voor het niveau van de werkorganisatie, arbeidsmarkt instituties en individuen en hun leefgemeenschappen.

Referentie
V
olume 1: Howaldt,J., Kaletka, C., Schröder, A. & Zimgiebl, M. (2018) Atlas of Social Innovation – New practices for a Better Future. Sozialforschungsstelle, TU Dortmund University: Dortmund.
Een pdf van het rapport is als bijlage toegevoegd.

Volume 2: Howaldt, Jürgen; Kaletka, Christoph; Schröder Antonius; Zirngiebl, Marthe. (Editors). 2019. ‘Atlas of social Innovation. 2nd Volume of New Practices.’ TU Dortmund University.
De artikelen staan op de website: www.socialinnovationatlas.net. een e-book of hard copy kunnen worden besteld via: www.oekom.de.

 

Thema: Sociale innovatie
Sector: n.v.t.
Bron: onderzoeksrapport