Adviesrapport Slimmer Werken Werkt!


slimmerwerkenwerkt.bmpSlimmer werken werkt!

Innovatieplatform

2009

25 pagina’s

De kern van ‘Slimmer Werken’ kan omschreven worden als ‘Proces- en organisatorische innovaties, gericht op het verbeteren van de interne werk- en taakverdeling, arbeidstijdenmanagement en andere manieren van managen, waarbij de participatieve aanpak tussen werkgevers en werknemers centraal staat’. Hierbij kan gedacht worden aan Lean Management, zelfsturende teams, flexibilisering werktijden, zelfroosteren, herschikken van bedrijfsprocessen, etc. De afgelopen maanden heeft het Innovatieplatform onderzoek laten uitvoeren naar de beweegredenen en karakteristieken van MKB bedrijven om aan de slag te gaan met ‘Slimmer Werken’,en hoe MKB bedrijven eventueel met extra instrumenten kunnen worden gestimuleerd tot verandering. Dit aangezien er eigenlijk nergens kwantitatieve gegevens beschikbaar bleken te zijn over het aantal bedrijven dat acties onderneemt op het vlak van ‘Slimmer Werken’ en de opbrengsten ervan, ook niet in het buitenland. Om daarnaast een goed beeld te krijgen van bestaande plannen en instrumenten op het vlak van ‘Slimmer Werken’ in de regio’s en bij branches is nog aanvullend onderzoek verricht. De conclusies benadrukken het belang van het stimuleren van ‘Slimmer Werken’ bij MKB ondernemers.

De rapport adviseert, op basis van uitgebreid onderzoek, meer in te zetten op het stimuleren van MKB bedrijven tot ‘Slimmer Werken’. Door meer bedrijven aan te zetten tot proces- en organisatorische innovaties kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de productiviteitsgroei in Nederland, zowel op bedrijfs- als op landelijk niveau, die momenteel achterblijft in een aantal sectoren. Aanbeveling is om hiervoor een samenhangend programma ‘Slimmer Werken’ op te zetten voor MKB-bedrijven.

Zie voor het adviesrapport Slimmer werken werkt! (2009) van het Innovatieplatform de bijlagen. Hier is tevens het onderzoeksrapport Slimmer werken: gebruik, mogelijkheden en opbrengsten in de praktijk (2009) van P.A. van der Hauw et al. te vinden.

Keywords: slimmer werken, monitoring & evaluatie, sociale innovatie