Adviesrapport Interactie voor Innovatie

2003 – In de Innovatiebrief In actie voor innovatie aan de Tweede Kamer, op 2 oktober 2003, geeft de Minister van Economische Zaken een eerste invulling van het innovatiebeleid van het tweede kabinet-Balkenende. Het verheugt de SER dat kennis en innovatie een prominente plaats in het hoofdlijnenakkoord hebben gekregen.

Het doel van dit kabinet – evenals van eerdere kabinetten – is ambitieus: in het verlengde van de afspraken in de Europese Unie (de Lissabon-strategie van maart 2000) moet de Nederlandse economie in 2010 tot de meest dynamische en concurrerende kenniseconomieën ter wereld behoren die oog hebben voor economie, sociale samenhang en milieu. Duurzame ontwikkeling is het lange-termijndoel. Deze ambitie is alleen realistisch als de bereidheid bestaat gericht te investeren – door overheid én bedrijfsleven – in structuurversterkende maatregelen en activiteiten. Dat vereist naast meer geld ook het maken van keuzes en aanpassingen in beleid, instituties en mentaliteit.

De eerste aanzetten zijn goed. Met het onlangs opgerichte Innovatieplatform is een centraal punt gecreëerd, waar bewindspersonen, wetenschappers en ondernemers plannen voor de innovatiestrategie kunnen ontwikkelen en uitwerken. Verder schetst de Innovatiebrief een goede richting: er komt niet alleen meer geld beschikbaar, ook onderkent het kabinet dat het beleid tot nu toe te versnipperd is geweest, dat institutionele knelpunten moeten worden aangepakt en dat een cultuuromslag nodig is waarin excelleren wordt aangemoedigd en beloond.

De SER onderschrijft graag de oproep om gezamenlijk in actie te komen. In dit advies gaat de raad onder meer in op de verantwoordelijkheden die verschillende actoren hierbij hebben en op de wijze waarop deze verantwoordelijkheden globaal kunnen worden ingevuld. De uitwerking kan niet van bovenaf worden opgelegd, maar moet op de geëigende niveaus door betrokkenen zelf worden opgepakt. Het Innovatieplatform kan hierbij een stimulerende en aanjagende rol vervullen.

Verwijzing:

Het adviesrapport Interactie voor Innovatie (2003) van de SER is te vinden in de bijlagen.

Keywords: innovatie & innovatievermogen