Zelfsturende teams en Talentmanagement bij Full Management Support

2013 – Full Management Support (FMS) is een jong, snel groeiend accountantskantoor gevestigd in Breda. Ondernemingen kunnen bij FMS terecht voor accountancy, financieel, juridisch en fiscale advies en HRM zaken. FMS beschikt over een AMF vergunning voor het uitvoeren wat wettelijke controles. In de vestiging in Breda werken 28 medewerkers (21,5 fte).

Sociale innovatie
In het beroep van de accountant zijn grote veranderingen te verwachten. Door vergaande automatisering zal een groot deel van het huidige werk dat accountants uitvoeren overgenomen worden door computers. Een aantal jaar geleden onderkende Full Management Support deze ontwikkeling. De accountant van de toekomst zal een andere rol spelen dan op dit moment het geval is. Toegevoegde waarde als adviseur bieden aan een ondernemer vraagt andere competenties dan het goed samenstellen van een jaarrekening. Het inzetten van een veranderingstraject was noodzakelijk. Het stimuleren van innovatie, resultaatgericht sturen en zelfondernemerschap bij de medewerkers is niet alleen noodzakelijk voor Full Management Support om verder te kunnen groeien, maar ook voor de medewerkers zelf om de rol als accountant 2.0 te kunnen voeren. Om deze organisatieverandering op gang te brengen is onder leiding van een externe partij het Totaal Ontwikkelprogramma uitgevoerd waarbij werd ingezet op zelfsturing, zelfondernemend vermogen en ontwikkeling van medewerkers.

Aanpak
Met het Totaal Ontwikkelprogramma werd een nieuw functiehuis opgezet waarbij enerzijds de competenties van de medewerkers en anderzijds de resultaatgebieden van de organisatie in kaart werden gebracht. Daarbij is eerst gekeken naar de doelen, talenten en belemmeringen van de medewerkers en hun ambities op de langere termijn. Rollen en verantwoordelijkheden werden geherdefinieerd met als uiteindelijk doel het samenwerken in zelfsturende, resultaatverantwoordelijke teams. Medewerkers werden ertoe getraind individuele doelen om te zetten in teamdoelen die het grote geheel versterken. Het management kreeg tools aangereikt om medewerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen van intern en extern ondernemerschap, klantgericht denken, communicatie met de klant, procesbeïnvloeding, inspelen op marktkansen, enz. Door informatie te delen en medewerkers een platform te bieden, faciliteert het middenmanagement de teams om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het middenmanagement wordt betrokken bij de leiding van het bedrijf, denkt mee over het beleid van de organisatie en kan hierin medewerkers vertegenwoordigen. In het gehele traject is de accountant van de toekomst, als bedrijfsbrede adviseur die echt toegevoegde waarde biedt aan de klant, het uitgangspunt geweest.

Resultaat
Medewerkers zien beter wat elkaars toegevoegde waarde is en wat elkaars verantwoordelijkheden zijn. Doordat men met meer disciplines is gaan samenwerken, kan men de klant meer bieden. De aansturing is meer bottum-up geworden in plaats van top-down. Meer verantwoordelijkheid, meer vrijheid bij het invullen van hun taken en meer onderlinge samenwerking heeft het werk voor veel medewerkers interessanter gemaakt. Een enkeling ervaart meer druk doordat er verantwoordelijkheden bijgekomen zijn. Medewerkers zijn nu niet meer alleen bezig met hun eigen werk maar voelen zich ook betrokken bij de strategie en de visie van de organisatie. Op het gebied van zelfsturing en zelfondernemend vermogen heeft de organisatie grote stappen gemaakt hoewel dit punt nog steeds op de agenda staat en het management nog steeds naar meningen moet vragen en medewerkers moet stimuleren om meer initiatief te nemen.

Randvoorwaarden
Informatie bij de start over het waarom van het project en regelmatige terugkoppeling bleken van groot belang om medewerkers gemotiveerd te houden voor het project. Er zijn HRM procedures nodig om te borgen dat medewerkers zich verder kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast is er een structuur nodig om de inbreng van medewerkers bij het formuleren van visie en strategie te faciliteren en te stimuleren.

Referentie

Zie de website: www.socialeinnovatiebrabant.nl