Werknemersbelangen in de Bouw

Werknemersbelangen in de Bouw

 

2018 – In opdracht van FNV Bouw heeft het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging een onderzoek gedaan naar de ervaringen van werkenden in de bouw op het gebied van sociale innovatie en de door hen gewenste veranderingen en acties.

 

Aanleiding en doel van het onderzoek          

FNV Bouw constateert dat er bij de invoering van nieuwe technologie betrekkelijk weinig aandacht is voor, wat FNV Bouw noemt, sociale innovatie en de rol van de werknemer respectievelijk de werknemersbelangen bij die sociale innovatie.

Het doel van het onderzoek is om de belangen, ervaringen, veranderingswensen en gepercipieerde handelings(on)mogelijkheden van werkenden in de bouw te inventariseren.

 

Aanpak en methode

Het onderzoek heeft bestaan uit: gesprekken met sleutelfiguren uit de sector, een online enquête, interviews met 26 werkenden (werknemers en flexwerkers waaronder zzp’ers) en 2 casestudies bij een groot en een klein bedrijf.

 

Resultaten

Uit de gesprekken en interviews zijn 9 thema’s gedestilleerd waarover ervaringen, wensen en mogelijkheden voor aanpak zijn geïnventariseerd.

 1. Positie van de oudere werknemer

 2. Werk(on)zekerheid en baan(on)zekerheid

 3. Werkorganisatie, technologie en communicatie

 4. Veiligheid, gezondheid en werkdruk

 5. Gekwalificeerd blijven

 6. Autonomie

 7. Participatie (in termen van de 3 M’s: meedenken, meepraten, meebeslissen)

 8. Arbeidstevredenheid

 9. Rol en positie van de vakbond

De eerste casestudie betrof de invoering van BIM (Bouw Informatie Model) in een groot bedrijf. Bij het tweede, kleinere bedrijf werden multidisciplinaire bouwteams ingevoerd.

Van de twee cases zijn uitgebreide beschrijvingen in de bijlage opgenomen.

 

Aanbevelingen aan FNV Bouw

Aanbevelingen zijn onder andere:

 • FNV maak een nieuw verhaal waarin naar voren komt dat invoering van nieuwe technieken gepaard kan gaan met interessant werk, goede en zekere arbeidsvoorwaarden, mogelijkheden om te leren en autonomie en vakmanschap.

 • Daarvoor is nodig dat de bond op bedrijfsniveau betrokken is via haar leden en via haar, goed geschoolde leden in de medezeggenschap.

 • Binnen de FNV kan Bouw coalities sluiten binnen de bouwkolom en zo bijdragen aan de integratie van onderdelen in de bouwkolom.

 

Referentie

Wim Eshuis en Peter van der Valk. 2018 Werknemersbelangenin de bouw. Een onderzoek naar de ervaringen en gewenste veranderingen. Amsterdam De Burcht, Wetenschappelijk bureau van de vakbeweging. In opdracht van FNV Bouw.

Het rapport en een korte samenvatting zijn als bijlage opgenomen.

 

Thema’s: Arbeidsverhoudingen, Duurzame inzetbaarheid, Innovatie en Innovatievermogen, Sociale innovatie.

Sector: Bouw

Bron: onderzoeksrapport, casestudies.