SERV - Overheidsbeleid ter stimulering van organisatie-innovatie in bedrijven

In het rapport ‘Accent op talent’ dat in opdracht van de Koning Boudewijnstichting werd gemaakt, wordt er gepleit voor een andere manier van leren, maar ook voor een andere manier van werken. Talenten en competenties van werknemers, vooral van werknemers in technische beroepen, moeten beter ontwikkeld en benut worden. Dit vereist een bedrijf- en arbeidsorganisatie die ontplooiing en benutting van talenten en competenties stimuleert. In nog te veel werksituaties worden de competenties door een rigide taakverdeling eerder beknot en zijn de mogelijkheden voor het ontwikkelen van talenten erg beperkt, zo blijkt uit onderzoek.

De sociale partners schaarden zich achter de analyse en de aanbevelingen van ‘Accent op talent’ en engageerden zich om een aantal aanbevelingen verder uit te werken. Dit resulteerde in de publicatie: ‘Anders werken: trendrapport organisatievernieuwing in Vlaanderen’. De aanbevelingen leunen aan bij internationale trends en bij de afspraken die door de sociale partners en de Vlaamse regering reeds eerder gemaakt werden in het kader van het Pact van Vilvoorde en de Ondernemingsconferentie.

Concrete en specifieke beleidsacties die gericht zijn op nieuwe vormen van arbeidsorganisatie blijven voorlopig echter zeldzaam. De sociale partners wilden daarom een duidelijker beeld krijgen van hoe een overheid organisatievernieuwingen in bedrijven kan stimuleren. STV-Innovatie & Arbeid kreeg de opdracht dit verder te onderzoeken. Hierbij werden de volgende vragen gesteld: Hoe stimuleren buitenlandse overheden organisatievernieuwing? Wat kan de Vlaamse overheid hieruit leren?

Zie de bijlagen voor het rapport Overheidsbeleid ter stimulering van organisatorie-innovatie in bedrijven: lessen uit het buitenland (2005) van H. Bamps en P. Berckmans.