Rolopvatting Innovatie en Arbeidsproductiviteit

Innovatie is een belangrijke drijver van de welvaart – dat zal vrijwel niemand ontkennen. Innovatie is ook een containerbegrip waaronder tal van veranderingen en verbeteringen worden geschaard. Veel mensen denken bij innovatie alleen aan technologische productvernieuwingen, zoals een auto op waterstof of een stofzuiger zonder zak. Maar in een bredere context is ook een verandering van het productieproces of van de arbeidsverhoudingen als een innovatie te bestempelen.

Deze paper geeft de rol weer die de sociale partners, overheden en een aantal bedrijven voor zichzelf zien ten aanzien van verhoging van de arbeidsproductiviteit in het algemeen, en de verschillende vormen van innovatie in het bijzonder. Veel aandacht blijkt bij de verschillende partijen uit te gaan naar diverse facetten van sociale innovatie. Sociale innovatie mag zich de laatste jaren in toenemende belangstelling verheugen, met als voorlopig hoogtepunt de oprichting van het Centrum voor Sociale Innovatie in juni van dit jaar.

Aanpak

In het kader van deze paper zijn interviews afgenomen met een aantal sleutelpersonen binnen de industriële werknemers- en werkgeversorganisaties. Daarnaast is gesproken met vertegenwoordigers van enkele bedrijven en van de drie overheidslagen rijk, provincie en gemeente. Terwijl de interviews met de sociale partners een redelijk compleet beeld kunnen geven van de rolopvatting en opinie van de belangrijkste spelers in dit veld, kan dat zeker niet gezegd worden van de interviews met vertegenwoordigers van bedrijven en overheden. Deze gesprekken beogen veeleer trends te signaleren en te inspireren, dan volledig of zelfs representatief te zijn. Een weergave van alle gesprekken wordt gegeven in het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 3 brengt vervolgens de interviews op meer thematische wijze met elkaar in verband. De inhoud uit de gesprekken wordt daar aangevuld met relevante informatie uit schriftelijke bronnen en op een aantal punten gestaafd met statistieken.

Zie voor het onderzoeksrapport Rolopvatting Innovatie en Arbeidsproductiviteit (2006) van M. Biermans & J. Poort de bijlagen.