Productie van draaideuren bij Boon Edam met intensieve betrokkenheid van medewerkers omgebouwd

2011 – De aansturing en inrichting van de productie van draaideuren bij Boon Edam is met intensieve betrokkenheid van medewerkers omgebouwd waardoor medewerkers nu multidisciplinair inzetbaar zijn en orderdoorlooptijd en kapitaalsbeslag sterk gereduceerd is.

Boon Edam is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van draaideuren en toegangssystemen. Deze hoogwaardige systemen worden wereldwijd geleverd aan luchthavens, kantoren en bedrijven. Samen met TNO is de afgelopen paar jaar gewerkt aan het ombouwen van het productieproces volgens Demand Flow en Lean Manufacturing. Dat betekent focus op vraag gestuurd produceren met reductie van verspilling.

Waarom is dit sociale innovatie?
Dit veranderproces is met intensieve betrokkenheid van medewerkers tot stand gekomen, werk is slimmer georganiseerd en medewerkers zijn multidisciplinair inzetbaar.

Doelstelling
Op vraag gestuurd produceren met reductie van verspilling om slagvaardiger naar de markt te kunnen reageren.

Aanpak
Eerst is een waardeanalyse gemaakt, waardoor inzicht is verkregen in de verschillende handelingen, hoeveel tijd deze handelingen in beslag nemen en hoe lang materiaal ligt te wachten op vervolghandelingen. Vervolgens is gekeken hoe deze wachttijden ingekort kunnen worden. Hiervoor zijn metingen gedaan: beschikbare data werden gebruikt en steekproeven werden gedaan. Tevens is personeel gevraagd naar hun ervaringen, zij zijn immers de deskundigen op hun vakgebied. De medewerkers hebben een grote rol gespeeld in dit proces, met name middenkader van verschillende disciplines: de werkvloer, de tekenkamer en logistiek. Medewerkers konden problemen signaleren, nieuwe oplossingen bedenken en uitproberen of ze met de bedachte oplossingen (tekeningen, documenten, machines, tools) konden werken.

Als vervolgstap heeft Boon Edam zich in dit project gericht op het ordervoorbereidingstraject. “We hebben als eerste stap zowel een stuurgroep als een werkgroep ingericht omdat we bij eerdere projecten heeft gemerkt dat draagvlak essentieel is”, aldus Mark Koning van Boon. In het project is onder andere gewerkt aan eenduidiger onderscheid tussen standaard producten en specials. Er ontstonden verstoringen doordat standaard producten die door opties of wijze van inbouwen gaandeweg het traject geen standaard blijken te zijn, maar afwijkend. Hierdoor is toch engineeringwerk nodig en moeten soms speciale delen worden besteld. De checklist die Boon nu bij de productconfiguratie hanteert is verder uitgebreid en aangescherpt zodat al tijdens verkoop het onderscheid helder een eenduidig is. Ook zijn per categorie standaard en special afspraken gemaakt hoe de order vervolgens wordt verwerkt.

Resultaten
De aansturing en inrichting van de productie was oorspronkelijk geoptimaliseerd op deelprocessen. Intussen is dat samen met intensieve betrokkenheid van medewerkers omgebouwd. Dit vereiste ook training van verschillende bedrijfsdisciplines om samen de nieuwe werkwijze te kunnen doorvoeren. Onnodige extra handelingen en verspilling in tussenopslag is gereduceerd. Parallel is gewerkt aan multidisciplinaire inzet van medewerkers.

Orders stromen nu soepeler door het bedrijfsproces en medewerkers zijn multidisciplinair inzetbaar. De orderdoorlooptijd en daarmee samenhangende kapitaalsbeslag is sterk gereduceerd. De 11 afzonderlijke planningen zijn nu gereduceerd tot 2. De doorlooptijd in productie is verkort van 12 naar 3 dagen. Het interne transport is verminderd en onderdelen voor een product hangen allemaal op één karretje in plaats van op verschillende. Tussenvoorraden zijn eruit gehaald en ook is visueel zichtbaar gemaakt welke middelen specifiek voor een toepassing nodig zijn. De voorraad is verminderd met 28%.

Medewerkers zijn meer tevreden over het werk en de doorgevoerde veranderingen. Niet bij iedereen hebben veranderingen in de werkzaamheden plaatsgevonden. Er is ook ruimte voor mensen die graag hetzelfde werk willen blijven doen en niet willen mee veranderen.

Verwijzing
Meer informatie over Boon Edam is online te vinden via www.boonedam.nl

Bronvermelding
Zie voor meer informatie Casebeschrijvingen TNO maakindustrie (compressed, 25 mei 2010).

Keywords: Slimmer werken – organisatie