Instrument Duurzame Inzetbaarheid oudere werknemers: integrale benadering

2013 – DeHandreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers: een integrale benadering’ is bedoeld als hulpmiddel voor organisaties die zelfstandig willen werken aan een verbeterde duurzame inzetbaarheid van (oudere) werknemers. Hiermee kan de organisatie zelf invulling geven aan het ontwikkelen van een integraal personeelsbeleid omtrent duurzame inzetbaarheid. In de handreiking worden werkgever en werknemer gestimuleerd en uitgedaagd om gezamenlijk na te denken over – en zich proactief op te stellen ten aanzien van – het thema duurzame inzetbaarheid. Relevante stakeholders worden betrokken bij de uitvoering van het (nieuwe) duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Onder duurzame inzetbaarheid wordt verstaan dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (Van der Klink e.a., 2010).

De kern van handreiking is een stappenplan, bestaande uit zes stappen:

1. in actie komen,
2. integrale analyse,
3. oplossingen formuleren,
4. plan van aanpak,
5. uitvoeren van de interventie(s),
6. evaluatie.

Bij het implementeren van beleid op het terrein van duurzame inzetbaarheid zijn verschillende spelers in de organisatie betrokken: directie en ondernemingsraad, leidinggevenden, werknemers, HR- en arbomedewerkers, consulent duurzame inzetbaarheid. Voor elk van deze groepen actoren wordt beschreven wat de rol is tijdens het implementatieproces en hoe zij deze rol kunnen vervullen.

Verwijzing: Vries, H. de, Wessels, M. Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers: een integrale benadering voor organisaties. Projectleiders: Sandra Brouwer, Annet de Lange.  Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.

Contact: Sandra Brouwer; Postbus 196, 9700 AD Groningen; 050 363 2860.

Thema’s: Duurzame inzetbaarheid

Bron: Instrument