Het Nieuwe Werken bij KPN

2010 – Het ‘nieuwe werken’ wordt bij steeds meer organisaties ingevoerd. Ook KPN heeft in 2009 een start gemaakt met het ‘nieuwe werken’: plaats- en tijdsonafhankelijk werken. In deze casus wordt het ‘nieuwe werken’ van KPN onder de loep genomen.

Wat houdt het ‘nieuwe werken’ van KPN in?

Het ‘nieuwe werken’ staat voor een nieuwe, moderne manier van werken: flexibel, onafhankelijk van plaats of tijd, ICT gedreven en met meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de individuele medewerker.

Flexibel kunnen werken, biedt medewerkers de mogelijkheid om zelf de regie te voeren over hun dagindeling. Met die flexibiliteit kan men keuzes maken die voorheen wellicht niet binnen bereik lagen. Zo kan men bijvoorbeeld de kinderen uit school halen en daarvoor in de plaats ’s avonds het werk afmaken. Bij een zorgbehoevende ouder of buur langsgaan, na de files naar het werk rijden en in de avond nog wat e-mails wegwerken.

Meer vrijheid dus. Daar staat tegenover dat er ook meer een beroep wordt gedaan op ieders verantwoordelijkheid. Managers gaan meer beoordelen op het resultaat van het werk van medewerkers.

Waarom is dit sociale innovatie?

Naast technologische innovatie als web- en video conferencing, die het ‘nieuwe werken’ met zich mee brengt, zit er ook een belangrijk sociaal innovatief aspect aan. Flexibel werken betekent dat iedereen op zijn eigen manier invulling kan geven aan persoonlijke, zakelijke of maatschappelijke ambitie, zodoende een hogere productiviteit realiserend. Op deze manier wordt aandacht besteed aan vitaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Doelstellingen

KPN wenst met het realiseren van het ‘nieuwe werken’ een aantal doelen na te streven:

·

Medewerkers binnen KPN de voordelen van het nieuwe werken laten ervaren: meer flexibiliteit, efficiënter gebruik van middelen en daarmee het optimaliseren van de productiviteit door het stimuleren van onderlinge communicatie en samenwerking;

·

De voordelen die KPN medewerkers van ‘het nieuwe werken’ ondervinden, overbrengen op de klanten: Practice what you preach. Voor KPN als ambassadeur in de verkoop van technologisch geavanceerde apparatuur, is toepassing van deze middelen in de eigen organisatie van groot belang en een voorbeeld voor klantorganisaties.

·

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, met doelen als:

o

Verminderen van CO2 uitstoot;

o

Huisvestinggebruik optimaliseren en energie en afval minimaliseren;

o

Work life balance verbeteren

.

Aanpak

Begin 2009 is men officieel van start gegaan met de invoering van het ‘nieuwe werken’. De HR afdeling van KPN vormt daarbij de pilotafdeling. Hieronder enkele kernpunten van de aanpak:

·

Er is een Corporate programmamanager aangesteld voor het ‘nieuwe werken’, daarnaast is er een bijbehorend draaiboek opgesteld met de verschillende stadia van aanpak tot in detail beschreven (Inleiding, bewustwordingsfase, voorbereidingsfase, startfase, gebruiksfase).

·

Om de bewustwordingsfase te realiseren heeft KPN een externe organisatie ingehuurd die de medewerkers bewustwordingssessies geeft om zodoende medewerkers te begeleiden in de zoektocht naar de meest effectieve manier van (samen)werken.

·

Veranderingen ten aanzien van de werkplek en openingstijden hebben plaatsgevonden. Zo zijn de openingstijden verruimd. De panden waarin het nieuwe werken mogelijk is, zijn nu geopend van 6.00u -22.00u.

·

Het nieuwe werkplekconcept ‘Check-in’ staat voor optimale communicatie, samenwerking en productiviteit en bestaat uit vier typen werkplekken (zie bijlagen). Het aantal werkplekken is ook verlaagd om medewerkers te stimuleren ook thuis te werken. Het concept is ontwikkeld op basis van ervaringen met diverse pilots, het project ‘Flex’ bij Getronics, onderzoeksresultaten van TNO en advies van diverse organisaties zoals Royal Haskoning en AT Osborne.

·

Elke medewerker heeft de beschikking gekregen over de faciliteiten die aan het thuiswerken toebehoren (Conference card, laptop, mobiel internet, secure access, NS businesscard, mobiele telefoon of Blackberry).

Resultaten

Bij de start van het ‘nieuwe werken’ heeft KPN een nulmeting gedaan en er worden vervolgmetingen uitgevoerd. Deze meting is gericht op zowel de harde als de zachte kant van medewerkers’ ervaringen omtrent het ‘nieuwe werken’. Hieruit zijn tot op heden een aantal positieve resultaten naar voren gekomen:

·

Een lager ziekteverzuim en betere werkbeleving;

·

Toename in het percentage thuiswerken per medewerker;

·

De reistijd per medewerker is afgenomen.

Naast deze voordelen, leidt de invoering van het ‘nieuwe werken’ ook tot enkele aandachtspunten:

·

Men ervaart meer troep op de werkplek, waarschijnlijk voelt men zich minder verantwoordelijk;

·

Wanneer medewerkers later in de ochtend starten, is er soms geen werkplaats meer beschikbaar.

De nieuwe wijze van werken vereist wijzigingen in de CAO. Daarom wordt in 2010 de CAO van KPN aangepast op het ‘nieuwe werken’ om zodoende zowel de werkgever als werknemer gefundeerde rechten toe te kennen.

Tips
Wees goed voorbereid, heb oog voor detail en besteed aandacht aan de communicatie naar de medewerkers toe! KPN geeft daarnaast aan dat het tot in detail uitdenken van elk specifiek onderdeel van het ‘nieuwe werken’ heeft bijgedragen aan het succes. Daarnaast heeft het behalen van deadlines bijgedragen aan de positieve beleving van de medewerkers.

Verwijzing
Voor meer informatie over het ‘nieuwe werken’, kunt u terecht opwww.kpn.com.

In de bijlage is een uitwerking van de verschillende werkplekken opgenomen.

Keywords: Het nieuwe werken, vernieuwing cao