Het dilemma van intrapreneurschap

2008 – De komende twee decennia neemt de beroepsbevolking in Nederland af. Dat zal naar verwachting leiden tot een structurele krapte op de arbeidsmarkt. De huidige krapte dwingt bedrijven nu al continu alert en creatief te zijn, om te waarborgen dat gewaardeerde medewerkers behouden blijven en nieuwe, getalenteerde medewerkers instromen.

Een eigen onderneming en de entrepreneurial mentaliteit. Ze zijn onlosmakelijk verbonden. Voor bedrijven en organisaties gevestigd in Nederland kan dit een voorbeeld zijn waaraan zij zich kunnen spiegelen. Zij kunnen werknemers méér ondernemend laten zijn binnen de organisatie: intrapreneurschap. Want ook bestaande bedrijven en organisaties hebben een belangrijke rol in de economie te vervullen. Ook voor hen is het van groot belang te blijven innoveren en vernieuwen. Het actief stimuleren van én selecteren op intern ondernemerschap ofwel intrapreneurschap kan bedrijven en organisaties in staat stellen zelfs met een krapper wordende arbeidsmarkt te blijven excelleren. Maar hoe zit dat in Nederland met

intrapreneurschap?

In opdracht van Samsung Electronics Benelux heeft TNS NIPO Consult onderzoek gedaan naar de stand van zaken van intrapreneurschap onder hoogopgeleid Nederland in loondienst.

Onderzoeksvraag

In opdracht van Samsung heeft TNS NIPO onderzocht wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot intrapreneurschap onder de hoogopgeleide Nederlandse beroepsbevolking. Twee vragen stonden hierbij centraal:

Wil de hoogopgeleide Nederlandse werknemer meer ruimte voor intrapreneurschap?

In hoeverre wordt binnen organisaties, gevestigd in Nederland, voldaan aan condities vereist voor intrapreneurschap en welke belemmeringen ervaren werknemers om intrapreneurschap te vertonen?

Resultaten

Een meerderheid van de hoogopgeleide Nederlandse werknemers vindt intrapreneurschap belangrijk. In de woorden van één van de geïnterviewden voor dit rapport: ‘Intrapreneurschap is het blij maken van mensen, en daar zelf blij van worden. Volgens mij vindt iedereen dat belangrijk.’

Door het uitoefenen van intrapreneurschap in hun organisaties willen medewerkers in sterkere mate erkenning, waardering en ontplooiingsmogelijkheden verkrijgen. Via intrapreneurschap kunnen zij ook vrijheid hebben en meer lef tonen. Hoewel de meerderheid van de werknemers zichzelf nu al ondernemend vindt, wil diezelfde meerderheid van hoogopgeleide werknemers in Nederland toch méér ruimte om ondernemend gedrag te vertonen binnen de organisatie waarin zij werkzaam zijn.

Eén van de belangrijke belemmeringen voor het vertonen van intrapreneurschap het gebrek aan ruimte om regels en procedures in verschillende situaties flexibel toe te passen. De benodigde ruimte voor intrapreneurschap kan ook worden ingeperkt door tijdsdruk, waardoor het ondernemerschap wordt ingesnoerd of onmogelijk gemaakt.

Veel hoogopgeleide Nederlandse werknemers leven ook in de veronderstelling dat hun werk zich niet leent voor intrapreneurschap. Deze veronderstelling bepaalt direct de mate van het uitoefenen van intrapreneurschap door werknemers in hun organisaties. Wie a priori meent niet in omstandigheden voor intrapreneurschap te verkeren, zal zelden ondernemend gedrag gaan vertonen.

Intrapreneurschap komt onder andere tot uiting in het kunnen experimenteren met nieuwe concepten en het pionieren met vernieuwende projecten. Slechts een minderheid van hoogopgeleide medewerkers vindt dat zij daartoe in staat is. Het kunnen ontwikkelen van nieuwe ideeën, fouten kunnen maken en zaken op een eigen manier aanpakken, is voor slechts de helft van de werknemers in Nederlandse organisaties weggelegd.

De noodzakelijke condities voor het vertonen van intrapreneurschap zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en organisaties in zekere mate aanwezig. Zo zegt een meerderheid van de hoogopgeleide medewerkers wel in staat te zijn zelfstandig contacten te leggen binnen de organisatie en initiatief te tonen, twee kenmerkende aspecten van het intrapreneurschap. Maar de regels en procedures blijven daarbij toch één van de grootste obstakels vormen.

Voor Samsung Electronics Benelux is het bevorderen en stimuleren van intrapreneurschap één van de pijlers onder de gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van circa 25% sinds 2004. Maar het belang van intrapreneurschap strekt zich volgens Samsung verder uit dan alleen de eigen bedrijfsvoering. Intrapreneurschap is onmisbaar voor een levenskrachtige, vitale economie en levert zo op langere termijn een positieve bijdrage aan de voor Samsung zo belangrijke financieel-economische randvoorwaarden voor verdere ontwikkeling en groei.

Het onderzoeksrapport Het dilemma van intrapreneurschap – Hoogopgeleide werknemer wil méér ruimte voor ondernemerschap (2008) van D. Sligte, E. van de Loo & L. Mazor (TNS NIPO) in opdracht van Samsung Electronics Benelux is te vinden in de bijlagen.

Met dank aan Danielle Tamis, Hollander van der Mey/MS&L

Keywords: intrapreneurship, monitoring & evaluatie