Eindrapport: Meer rendement uit R&D

2008 – De directie Geneesmiddelen en Medische Technologie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil meer rendement halen uit R&D investeringen binnen de sector van medische producten (geneesmiddelen, hulpmiddelen, en lichaamsmateriaal). Meer aandacht voor sociale innovatie lijkt daarvoor noodzakelijk, echter, onomwonden bewijs is nog niet voorhanden. In opdracht van het Ministerie heeft Rotterdam School of Management sociale innovatie binnen deze sector in kaart gebracht. Op basis van een gevalideerd meetinstrument zijn de belangrijkste aspecten achterhaald die innovatie binnen (1) individuele organisaties en (2) samenwerkingsverbanden bepalen. Er wordt een overzicht gegeven van de invloed en mate van sociale innovatie en een set van indicatoren worden opgesomd, die de innovatiekracht van de Nederlandse Life Sciences en Medische Technologie bepaalt.

In Nederland zijn ongeveer 1200 bedrijven actief binnen de Life Sciences en Medische Technologie. Het grootste gedeelte daarvan, ongeveer 700 bedrijven en organisaties, is actief binnen de biotechnologie, 157 bedrijven zijn actief binnen de farmaceutische industrie en ongeveer 380 bedrijven zijn actief binnen de medische technologie. Gezamenlijk heeft de Nederlandse Life Sciences en Medische Technologie een jaarlijkse omzet van meer dan 8 miljard euro. De afgelopen twee jaar heeft de sector een groeiversnelling doorgemaakt en een gemiddelde groei laten zien van ongeveer 12-14% per jaar.

De kennisbasis op het gebied van Life Sciences en Medische Technologie is relatief hoog binnen Nederland. Universiteiten en onderzoeksinstellingen behoren tot de kopgroep binnen Europa. Ondanks deze goede uitgangspositie is de mate waarin deze hoogwaardige kennis wordt toegepast onder druk komen te staan. De Nederlandse Life Sciences en Medische Technologie zal meer moeten investeringen in kennistoepassing om diverse ontwikkelingen binnen verscheidene technologische gebieden te kunnen integreren. De discrepantie tussen kennisontwikkeling enerzijds en kennistoepassing anderzijds ondermijnt dan ook het succes van de Nederlandse biotechnologie, farmaceutische industrie en medische technologie.

Onderzoeksvragen

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een aantal onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen zijn opgesteld in het licht van de volgende hoofdvraag:

Hoe kan het rendement uit R&D binnen de Nederlandse Life Sciences en Medische Technologie verhoogd worden?

De hoofdvraag binnen het onderzoek valt vervolgens uiteen in een aantal onderzoeksvragen:

·

Wat is de relatieve belangrijkheid van R&D en sociale innovatie voor structurele vernieuwing binnen de Nederlandse Life Sciences en Medische Technologie?

·

Wat zijn de succes- en faalfactoren van innovatie? Wat is de belangrijkheid van organisatie en management?

·

Wat is de rol van externe samenwerking voor succesvolle innovatie? Wat bepaalt het succes van externe samenwerking?

·

Wat is de invloed van venture capital? In welke mate draagt venture capital bij aan vernieuwing en innovatie?

Het volledige onderzoek is opgenomen als bijlage.

Bron

Jansen, J.J.P., Vrande, V. van de & Volberda, H.W. (2008) Eindrapport: ‘Meer Rendement uit R&D’. Nederlandse Life Sciences en Medische Technologie. Rotterdam School of Management.