Een brug te ver...? Intersectorale mobiliteit in de praktijk

CINOP

Een brug te ver…? Intersectorale mobiliteit in de praktijk

P. IJsenbrandt, M. de Groot, Z. van Dun

2006

38 pagina’s

Nederland is druk op weg om haar oudere werknemers voor de arbeidsmarkt en economie te behouden in plaats van ze voortijdig af te danken. Dat is harde noodzaak in het licht van de gecombineerde vergrijzing en ontgroening. In dit kader werken steeds meer bedrijven en brancheorganisaties aan levensfasebewust personeelsbeleid, dat de instandhouding en optimalisering van het werkvermogen van medewerkers tot doel heeft. In zulk beleid is mobiliteit een belangrijk instrument: de mate waarin een medewerker gedurende diens werkzame leven van functie of baan wisselt, blijkt zeer bevorderlijk voor het werkvermogen van die werknemer. Mobiliteit vindt voornamelijk nog plaats binnen bedrijven of branches en is meestal het gevolg van individuele initiatieven.

De overheid wil ook de zogenaamde intersectorale mobiliteit bevorderen: de mate waarin werknemers van een baan in de ene naar een baan in de andere branche wisselen. In 2004 onderzocht CINOP Expertisecentrum in opdracht van de overheid (ministerie van SZW) de kansen en belemmeringen voor intersectorale mobiliteit. Ze deed dat op drie manieren. Ten eerste door middel van literatuuronderzoek, vervolgens via panelbijeenkomsten met belanghebbenden en ten slotte ook door individuele gesprekken met vertegenwoordigers uit de verschillende belangengroepen. In maart 2005 verscheen het onderzoeksrapport onder de titel Kom over de brug: verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen voor intersectorale mobiliteit. Inmiddels zijn er twaalf pilots intersectorale mobiliteit gestart die door de overheid worden gesubsidieerd. De pilots moeten een beeld geven hoe intersectorale mobiliteit georganiseerd kan worden, welke belemmeringen er zijn en hoe ze weggenomen kunnen worden.

De speciale kaders in dit boekje bieden u inzicht in de verschillende pilots. Dit boekje is een bewerking van genoemd rapport, speciaal voor brancheorganisaties en bedrijven. Het biedt beleidsmedewerkers, p&o’ers, maar ook managers en werknemers stof tot nadenken en tips om tot actie over te gaan. Op die manier wil het boekje bijdragen aan de bewustwording omtrent de noodzaak van intersectorale mobiliteit. En het helpt u om (eerste) concrete stappen te zetten.

Zie voor het rapport Een brug te ver…? Intersectorale mobiliteit in de praktijk (2006) van P. IJsenbrant, M. de Groot & Z. van Dun de bijlagen.