De cao van de toekomst

2000 – De cao van de toekomst? De toekomst van de cao?

De auteurs hebben de titel met opzet gekozen; zij geloven in een toekomst voor de cao. De cao is en blijft één van de bouwstenen van onze sociaal-economische en maatschappelijke ordening. Wel zullen cao’s ingrijpend van vorm en inhoud moeten veranderen willen zij een functie blijven vervullen: zo niet, dan zullen steeds meer arbeidsvoorwaarden buiten de cao om geregeld worden.

In deze publicatie worden recente ontwikkelingen geanalyseerd en de invloed die zij op cao’s hebben. Deze ontwikkelingen zijn in vijf thema’s ondergebracht: werktijden en verlof; opleiding en employability; beloning; sociale zekerheid en pensioenen. Op al deze terreinen vindt, als gevolg van door de werkgevers gewenste flexibilisering en werknemersgebonden individualisering, een grote mate van verandering plaats. De huidige structuren van vele cao’s kunnen deze veranderingen niet vatten en moeten grondig herzien worden.

Het zijn niet alleen de regels en structuren die moeten veranderen; ook de partijen die betrokken zijn bij het totstandkomen van cao’s worden kritisch onder de loep genomen: zaken als ‘verworven rechten’, de ‘mystiek van het onderhandelingsproces’ en de verschuivende rollen op het maatschappelijk middenveld komen aan de orde.

De auteurs zijn verder gegaan dat een heldere analyse: zij hebben een nieuwe concept-cao ontworpen waarin hun ideeën over functie-en tijdcontracten, employability, nieuwe beloningsvormen en het ‘rugzakmodel voor sociale zekerheid’ een concrete plaats hebben gekregen.

Verwijzing:  De CAO van de toekomst (2000), geschreven door:  Korte, A.W. de, e.a. Uitgever: Elsevier Bedrijfsinformatie BV, ’s Gravenhage

Keywords: cao-vernieuwing