Breman: continuïteit van werk en inkomen door delen zeggenschap en winst

2015 – De Breman Installatiegroep bestaat uit 40 bedrijven die werkzaam  zijn op de gebieden: installatietechniek, dakbedekking, elektrotechniek, brandbeveiliging, rookgasafvoertechniek en service en onderhoud.Bij Breman werken rond de 1500 medewerkers.

Aanleiding

De aanleiding voor de vernieuwingen – sinds  1972 – was de behoefte om aan het sociaalchristelijke  begrip ‘Rentmeesterschap’  vorm te geven. Het lange termijn perspectief en de verantwoordelijkheid voor de samenleving (in de regio) moeten richtinggevend zijn voor het organisatiemodel  en de (strategische) besluiten.

Sociale Innovatie

Eigenaars en medewerkers delen samen  in zowel  verantwoordelijkheid als  in de winst. Het winstdeel van de aandeelhouders wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van het bedrijf.  De aandeelhouders kunnen er niet vrij over beschikken.  Zij ontvangen wel dividend. Aandeelhouders, directie en OR bepalen gezamenlijk het beleid. De medewerkers zijn georganiseerd in een OR of een Personeelsvertegenwoordiging. Het streven is om besluiten in harmonie te nemen, en er wordt net zo lang overlegd tot er een oplossing is waar iedereen mee kan instemmen. De OR toetst en beoordeelt het gevoerde beleid.

De operationele uitvoering van het beleid ligt bij de directies van de bedrijven. De bedrijven binnen  de  Breman Installatiegroep hebben een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en besluiten worden zo veel mogelijk in die bedrijven zelf genomen.

Er wordt gezorgd voor een goede sfeer, een goede harmonie en een platte organisatie. En er wordt geduld en begrip getoond  voor lief en leed bij het personeel. Over eventuele veranderingen op de werkplekken in de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, noch over teamwerk wordt gerapporteerd. 

Aanpak

Van het veranderingsproces wordt in de bijgaande casebeschrijving geen verslag gedaan. 

Resultaten

Het lokale rijwielbedrijf van weleer is uitgegroeid tot een holding van 40 bedrijven met ongeveer 1500 medewerkers. De crisis van de afgelopen jaren heeft niet  geleid tot ontslagen, zoals wel het geval was bij vele andere installatiebedrijven. Het bedrijf biedt aan een kleine honderd medewerkers met een functiebeperking een baan.

Lessen

In het verslag worden de volgende lessen getrokken en aanbevelingen gedaan:

  • Stel duurzaamheid centraal.
  • Biedt medewerkers zo veel mogelijk medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid
  • Benut de meerwaarde van de verschillen in kennis en ervaring van aandeelhouders en medewerkers.
  • Werk vanuit een inspirerende visie en draag dit ook uit.
  • Vertaal de visie naar concreet gedrag.

Referentie

Popta van, Jan en Vries de, Sjiera. (2015) ‘Breman: continuïteit van werk en inkomen door delen zeggenschap en winst’. Lectoraat Sociale Innovatie Hogeschool Windesheim, Zwolle. Een casebeschrijving is als bijlage toegevoegd. Zie ook: https://www.breman.nl/cms/FCKeditor/cstmFiles/wwwbremannl/brochures/breman_installatiegroep,_een_unieke_bedrijfsstructuur.pdf  

En zie: Case: Breman Installatiegroepnieuworganiseren.nu